ߜ߭ߎߞߎߣߌ߫ ߥߘߊߦߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߎߞߎߣߌ߫ ߥߘߊߦߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Chad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Goukouni Oueddei ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1944 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊZouar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Oueddei Kichidemi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Saadie Goukouni Weddeye ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊPresident of Chad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊFROLINAT ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊarmy general ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬People's Armed Forces (Chad) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߎߞߎߣߌ߫ ߥߘߊߦߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߘߋߌ߫ ߞߤߌߘߋߡߌ߫ ߘߋ߲ (ߓߊߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߊߘߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߇߉ ߣߌ߫ ߁߉߈߂ ߕߍ߫: ߊ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߤߌߛߍߣ ߊߓߙߋ߫ (ߤߎߛߍߦߑߣߌ߫ ߤߊߓߙߋ߫) ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߟߊ (ߞߊ߬ߝߊ)߸ ߗߊߘߌ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߏ߫߸ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫. (ISBN 979-10-94176-39-9), «ߞߐߜߍ߫ ߅߈߃»

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߁߉߇߀[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߗߊߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ (߁߉߆߅-߁߉߇߉)

߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ (ߡ.ߛ.ߝ) ߡߙߊ߬ (en)߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗߊߘߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߤߌߛߍߣ ߊߓߙߋ߫ ߝߍ߬߸ ߞߙߎ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߓߊߟߑߓߊߦߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬. ߡ.ߛ.ߝ ߞߐߞߘߐߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߊߝߌ߫ ߟߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲ (FAN) ߠߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߡߌ߬ߘߊ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬߸ ߛߌߦߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏߥߊ߫ ߞߑߟߏߛߑߕߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߁߉߇߄ ߁߉߇߇ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߗߋߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߝߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߜ߭ߊߟߐߔߍ߲߫.

ߞߊߣߏ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߁߭ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ߫ (߁߉߇߉ ߕߙߊߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ (߁߉߇߉ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫)߸ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߭ (ߥ.ߞ.ߝ.ߘ) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߞߎߣߌ߫ ߥߘߊߦߌ߫ ߓߌ߬ߟߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߃, ߁߉߇߉ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߉, ߁߉߇߉ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃, ߁߉߇߉ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߇, ߁߉߈߂ ߟߊ߫. ߥߋߘߋߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߞߊߡߎߜ߭ߎߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߤߌߛߍߣ ߊߓߙߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߛߊ߲߭ ߁߉߈߀[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߗߊߘߌ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ.

߁߉߈߀ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߤߊߓߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥ.ߞ.ߝ.ߘ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߒߖߊߡߍߣߊ߫ ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߋߘߊߌ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߞߊ߲߬. ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߉߈߁߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߤߌߛߍߣ ߊߓߙߋ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߊߘߌ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߋߘߊߦߌ߫ ߟߊߓߋ߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߍ߭ (ߡ.ߝ.ߞ.ߘ) ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߤߊߓߙߋ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫. ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߡ.ߝ.ߞ.ߘ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߲ߕߌ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߤߊߓߙߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫  ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߓߍ߲߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߟߌߓߌ߫ ߣߌ߫ ߡ.ߝ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߋߔߍߙߑߝ߭ߌߍߙ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߁߉߈߇ ߟߊ߫߸ ߥߘߋߦߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫. ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߂ ߞߍ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߟߌ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߗߊߘߌ߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ (ߞߊ߬ߝߊ) ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߗߊߘߌ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߟߍߙߦߊ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߆߀߀ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߗߊߘߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬ ߁߉߅߈ ߣߌ߫ ߁߉߉߁ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ (ߜߋ߬ߙߋ) ߡߊ߬: ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߗߊߘߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߔߙߏߟߌߣߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߸ ߤߌߛߍߣ ߤߊߓߙߋ߫ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߊߝߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߕߍ ߘߎ߲߬ߞߘߐ߬ߞߓߊ߬ ߞߊߝߏߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]