ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߟߊ߬ߡߊ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߗߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߗߊ߬ߙߌ߫ (ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ+ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߞߘߐ ߘߌ߫[߁].

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߂߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߦߙߐ ߜ߭ߏ߫ ߁߅ (15 gb/go) ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߞߐߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߝߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߔߌߞߑߛߍߟ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߲߸ ߞߐߘߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߋߜ߭ߊߔߌߞߛߍ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߁߀߈߀ߔ (16 megapixels and 1080p) ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ (ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬.

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ
cloud storage
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ 2016 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߟߊߙ߭ߌ ߔߊߗ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Director / managerAnil Sabharwal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊPicasa Web Albums ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊߟߊߙ߭ߌ ߔߊߗ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ 2015 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Distribution formatdigital download ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appGoogle Photos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://photos.google.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blog.google/products/photos/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/google_photostr88t9u0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://photos.google.com/search/$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗߋߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߛߍ߯ߛߍ߯ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߢߊߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲ ߣߌ߲߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߥߟߏߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫: ߡߐ߱ ߟߎ߫߸ ߦߙߐ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ (ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߏ߫ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫)߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߬, ߞߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߙߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬); ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ (ߦߏ߫ ߋߌߝߍߟ ߣߍ߰ߢߊ߲ߛߊ߲); ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߝߌ߬ߛߌ߸ ߦߏ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߏ߲߸ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲߸ ߓߌߦߊ߲߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߸ ߘߊ߬ߟߊ߸ ߞߢߐߞߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫.

ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߗߋߘߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ ߟߊߘߊ߲ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߡߦߊߟߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߟߊߢߊ߬ ߂߀߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ ߟߊߞߎߘߦߊߟߌ߫ (ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ߫) ߦߙߌߞߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߦߏ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ (ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ) ߟߎ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߎ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߢߊߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߜߋ߬ߙߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߕߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ+ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߕߏ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߗߋߘߊ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬߸ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߯ߦߊ ߝߙߋߞߋ ߝߣߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߗߋߘߊ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ ߦߋߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߟߊߓߊ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ (ߡߟߌߦߏ߲߫) ߁߀߀ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀߀ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߀߀ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ (ߡߟߌߦߊߙߌ߫) ߁ ߠߊ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߏ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߌ߬ߥߟߎ߫ (ߕߙߌߟߌߦߏ߲߫) ߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߗߋߘߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߣߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬