ߜ߭ߎߜߎ߭ߟ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߎߜߎߟ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߥߟߊ߫ (ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕ)߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ﴿Google Translate﴾ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߢߊ߬ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜ߭ߎߜߎߟ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߏߜߍ ߘߏ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫.

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲
ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ, neural machine translation
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 2008 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠉꠥꠉꠟ ꠐ꠆ꠞꠣꠘ꠆ꠍꠟꠦꠁꠐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߦߟߊߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲multiple languages ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 2006 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appGoogle Translate Android app ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://blog.google/products/translate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Access restriction statusopen access ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/google-translate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://translate.google.com/?source=osdd#auto|auto|$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊߜߘߍߡߊ߬ ߸ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߓߊߓߍߟ ߝߌߛ ﴿ ߏ߬ ߖߐ߰ߛߌ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫﴾ ، ߊ. ߏ. ߍߟ. ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߛߑߕߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ، ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߘߏ߲߬ ߧߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߡߊߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߡߊ߬ߘߏ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋߟߋ߲ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߡߍ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߕߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]