ߛߐ߲߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߐ߲߭
organ type, class of anatomical entity
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲animal organ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫circulatory system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌpump ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫cardiology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Found in taxonߓߌߦߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Anatomical locationcavity of bony thorax ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Arterial supplyright coronary artery, left coronary artery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Venous drainagesuperior vena cava ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Innervated bycardiac plexus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Development of anatomical structureheart development ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Connects withartery, vein ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫heartbeat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Produced soundheart sound ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC12727 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🫀 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ߫

ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߛߐ߲߭ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߛߓߏ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߕߍ߯ ߝߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ߫ ߇߀ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߐ߲߭ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌߘߐ߫ ߃߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬، ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫.


ߛߐ߲߭ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߢߋ߬ߟߋ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߣߊ߫ ߘߓߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߝߏ߯ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߛߐ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߟߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߢߐߢߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߤߊ߫ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߌ


ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫،

ߛߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߐ߲߭ ߠߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߣߌ ߓߐߟߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߐ߲߭ ߦ ߝߋ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫. ߟߏ߲߫ߕߏ߲ߘߋ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߙߏ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߏ߲ߜߊ߫ ߥߊ߯ ߛߋߦߌ ߘߌ߫ (߈߀߀߀) ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߏ߲ߜߊ߫ ߄ ߥߟߊ߫ ߅ ߟߋ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬.


ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐߜߊߛߏ߲ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߞߕߐߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߐߜߊߛߏ߲ ߏ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߓߟߏ߫ ߏ߬ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߥߟߍߟߊ ߟߴߊ߬ ߥߟߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߛߐ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߲߭ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ߞߌ߬ߎ߬ ߸ ߞߌ߬ߎ߬ ߸ ߞߌ߬ߎ߬]، ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߎ߬ ߞߌߎ߫ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߇߀ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ (߁߀߀.߀߀߀) ߞߍ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߐ߲߭ ߞߍߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫. ߞߓߊߞߏ߫߹߹

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߎ߭ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߓߙߍߦߊ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߣߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬  % ߁߅.߅ ߞߊ߲߬، ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߅ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߊ߲߬ ߇߈߀ ߡߊ߬ ߸ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߛߋߦߌ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߛߋߦߌ ߠߋ ߝߊ߰ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߛߐ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߴߌ ߟߊ߫ [ߒ ߘߊ ߖߟߊ߫ ߟߊ߫]، ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫: ߡߐߣߍ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏߖߎ߮ ߸ ߖߘߐ߬ ߞߏߖߎ߮.


ߡߐߣߍ: ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߊ߯ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊߝߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߬ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߟߊߦߊ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߟߊߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߥߙߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߖߙߌ߫، ߣߌ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߱ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐߣߍ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ߲ߕߐ ߡߊ߬.


ߛߌߟߊ߲: ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߊ߯ ߘߐߛߌߟߊ߲߫߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫ ߸ ߛߐ߲߭ ߘߌ߫ ߞߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߞߌߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߓߌߎ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߲߭ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߖߊߡߊ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏߖߎ߮ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߘߴߊ߬ ߘߐߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߝߏ߫ ߌ ߘߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌߛߌ ߡߊ߬.

ߖߘߐ߬ ߞߏߖߎ߮ ߥߟߊ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߞߏߖߎ߮: ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߖߘߐ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ ߡߐ߬ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߘߌ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߤߙߍ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߕߘߍ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߌ߱ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߡߊߙߊ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߐ߲߬ߘߌߡߌ߲ ߘߐ߫.

ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌߣߊ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߊߝߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߊ߲ߗߏ߮ ߡߊߞߓߊߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊ߲ߢߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߋߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߋ ߕߌ߱ ߞߊ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ﴿ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫. * ߊ߬ ߣߺߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟﴾ [ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌߠߊ. ߟ/ ߂߀ - ߂߁]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊ߲ߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߢߊߦߋ߫ ߘߡߊߘߐߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߭ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲ - ߋ - ߝߋ߲߫ ߟߊߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߲߭ ߘߌ߫، ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߛߐ߲߭ ߘߌ߫.

• ߛߐ߲߭ ߠߋ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߘߐߕߊ ߓߍ߯ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬  ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߘߡߊ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߣߐ߯ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߐ߯، ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ (ߕ.ߖ).


ߛߐ߲߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߲߭ ߢߊ߬ߕߣߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߡߐ߱ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߟߐ߬ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߓߏ߲߬ߓߊ ߛߐ߲߭ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ ߞߏߢߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߞߏߢߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߡߴߊ߬ ߛߙߴߊ߬ ߟߊ߫، ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߭ ߞߊ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߟߌ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߥߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߜߍ...........