ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߏߞߎߙߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߏߞߎߙߓߊ ، ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ :ߛߏߞߎߙߓߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ﴿ ߛߍߣߎߝߏ﴾ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊߝߏߣߐ߲ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߜ߭ߟߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߣߍߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߤߏߕߑߓߊߛߌ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߣߐ߫

ߛߏߞߎߙߓߊ
village of Burkina Faso
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Kangala Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏߞߎߙߊߓߊ ߦߋ߫ ߛߍߣߎߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜ߭ߟߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊߡߏߜ߭ߏ߬ߤߙߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߟߎߜߏ ߞߐ߭ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯، ߞߌ߲߬ߘߊ ߄ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߕߊ߲߬ ߘߐ߫ :ߓߎ߰ߙߌ߬ߟߊ ، ߣߊߝߊ߲ߟߊ ، ߞߜ߭ߌߟߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߡߊߕߌߦߟߌ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߞߏߟߊߕߍ߯ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]