ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߎ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ethics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߏ߮ ߦߏ߫ عنوان الشعوب، ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߰ߟߌ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬، ߞߏߟߊߘߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߜߘߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲ߕߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲ߦߊ ߛߌߟߊ، ߛߎ߬ߞߎ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߎ߬ߞߎ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߎ ߟߊ߫ أمير ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߛ߭ߊߥߑߞߌ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬: "ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߮ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ..... ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫ " ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߮ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫) ߞߏ߫: ߒ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ߫ "

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫:

ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߠߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߕߏ߬ߢߊ
 2. ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ
 3. الأناة
 4. ߝߊߘߌ߲ߧߊ
 5. المروءة
 6. ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ߬ߦߊ
 7. ߡߎ߬ߢߎ߲
 8. ߢߊ߬ߟߌ
 9. الحلم
 10. الاعتدال
 11. ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ
 12. سلامة الصدر
 13. ߣߐ߰ߦߊ
 14. ߕߋߟߋ߲ [؟]
 15. ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ
 16. ߥߏߟߢߌߡߊߟߐ߲[؟]
 17. ߣߍ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ
 18. ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߊ
 19. الوفاء
 20. ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ
 21. ߝߡߊߖߌ߮
 22. ߜߟߌߦߊ
 23. ߥߣߊ߬ߙߌ
 24. ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ
 25. ߢߐ߲ߘߍߡߍ߲
 26. ߤߌߣߊ
 27. البر
 28. القناعة
 29. ߘߌ߬ߢߊ
 30. الوقار.
 31. الألفة.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߧߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]