ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߐߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫

ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲ 1960 (ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ 60)
ߛߎ߯ߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߬ߦߊ ߠߋ߬
ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߌߛߙߌ - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߡߌߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬
ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߢߍߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬
ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߓߊ߬
ߟߐ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߟߐ߲ߘߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ
24.481798N 39.556274E
ߘߊ߲߬ߞߎ߲ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߘߌߞߌ߫ - ߣߊ߯ߦߌߝ ߓߎߣ ߊߓߑߘߎߟ ߊ߬ߖ߭ߌ߯ߖ߭
ߘߎ߱ ߡߊ߬߬ߘߌߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲߲ߦߊߣߍ
ߞߏ߲߬ߘߏ߲ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߦߙߐ - ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫
ߘ.ߞ: 170
ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫
دليل الهاتف
ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ
http://iu.edu.sa/Site/index/10
ߦߙߐ iu.edu.sa
الجامعة سنة 1969م

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫: ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߊ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߛߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫.

ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊߡߐ߰ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎߘ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ 25/ 3 / 1381 ߝ.ߞ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ 6/ 09/ 1962 ߌ.ߡ.ߞ ߞߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߐ߬ ߡߍ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߟߐ߲ߘߊ ߛߌ߬ߟߊ߬߬߬ߡߦߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߊߖߎ ߟߐ߲ߘߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߳ߺߊߺߞ߳ߺߌ߯ߺߞ߳ ߝߊ߬ߙߊ ߘߊߞߏ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߕߍ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߝߊ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߗߋߞߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ .
 • ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߣߌߘߐ ߛߍ߬ߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߐ߱ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫.
 • ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߕߙߌߣߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.
 • ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߏߡߦߐߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߟߐߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲ ߞߊߓߋ ߟߊ߫.
 • ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߱ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߣߵߊ߬ ߛߞߍߛߞߍ߫߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫.
 • ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߛߏߡߐ߱ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߎ߰ߓߌ߬ߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߍ߫ߛ߱߱ߙߊ ߖߎ߬ߣߌ߫ ߛߌ߱ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߖߊ߯ߓߘߊ ߥߊߛߏ ߫ߡߊ߲ߛߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞ߭ߊ߯ߟߌߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎߘ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߤߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߘߌ߫ ߛߎ߱ߺߊ߳ߎ߬ߘߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬. .

ߡߐ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߘߊ ߗߋߝߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߎߣ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡ ߊ߯ߟߌ ߛ߭ߛ߭ߊߦߑߞ߭ 1381-1390 ߝ.ߞ
 • ߊ߳ߺߊߺߓߑߘߎߟ ߊ߳ߺߊߺߖ߭ߌߖ߭ ߓߎߣ ߓߊ߯ߖ߭ 1390 - 1395 ߝ.ߞ
 • ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟ ߡߎߤ߭ߑߛߌߣ ߓߎߣ ߤ߭ߡߊߘߌߟ ߊ߳ߺߊߺߓߊ߯ߘߌߟ ߓߊߘߌߙ 1395-1399 ߝ.ߞ
 • ߘߙߺ / ߊ߳߳߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤߌ ߓߎߣ ߊ߳߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ ߖ߭ߖ߭ߊ߯ߦߑߘ 1399 - 1403 ߝ.ߞ
 • 1399-1403 ߝ.ߞ
 • ߘ 1399 - 1403 ߝ.ߞ
 • ߘߙߺ/ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤߌ ߓߎߣ ߛ߫ߐ߯ߟߌߤ߭ߌߟ ߊ߳ߎߓߊߦߑߘ 1403-1416 ߝ.ߞ
 • ߘߙߺ/ ߛ߫ߐ߯ߟߌߤ߭ ߓߎߣ ߊ߳߳߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤߌߟ ߊ߳߳ߺߊߓߎ߯ߘ1416-1427 ߝ.ߞ
 • ߔߙߺ/ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߊߟߌߟ ߊ߳ߎߞ߳ߑߟߊ߮ 1427-1434 ߝ.ߞ
 • ߔߙߺ/ ߊ߳ߊߓߑߘߎߙߙߊߤߑߡߊߣ ߓߎߣ ߊ߳߳߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤߌ ߛߛߊߣߊߘ 1435-1436 ߝ.ߞ
 • ߔߙߺ/ ߌߓߑߙߊ߰߰߰ߤ߭ߌߡ ߓߎߣ ߊ߳ߊߟߌߟ ߊ߳ߎߓߊߦߑߘ 1436-1438 ߝ.ߞ
 • ߘߙߺ/ ߤ߭ߊ߯ߕߌߡߎߟ ߡߊߙߑߖ߭ߎ߯ߞ߳ߌ߰ 1438-1440 ߝ.ߞ
 • ߘߙߺ/ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤߌߟ ߊ߳ߎߕߊߦߑߓߌ 1440-1441 ߝ.ߞ
 • ߔߙߺ/ ߡߊߡߑߘߎ߯ߤ߭ ߓߎߣ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎ߯ߘ ߓߎߣ ߛ߳ߎߣߑߦߊ߯ߣ ߊ߯ߟ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎߘ 1441-ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬

ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߐ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛ߭ߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߘߊߺߊ߳ߑߥߊ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߊߖߎ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߤ߭ߊߘߌߛ߳ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߗߋ߬ߥߎߣߍ߲ߗߋߥߎߦߊ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߕߌߕߍ߯ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ
 • ߞߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊߟߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ
 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߍߡߊߕߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ
 • ߕߍߡߓߊߟߞߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ
 • ߤ߭ߊߘߌߛ߳ߊ ߟߎߡߟߊ ߡߊߞߞߊ߫
 • ߤ߭ߊߘߌߛ߳ߊ߬ ߟߎߡߟߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫

ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߐߞߘߐߘߏ߲ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߘߋ߬ߞߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߞߏߟߊߘߍ ߗߋߢߊ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߕߙߌߣߌ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߟߍߙߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߌ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߓߘߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲ ߘߎ߲ߓߎ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߞߟߊ߬ߟߐ߲ߠߌ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߘߊ
 • ߕߙߌߣߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߟߊ߲ߒߞߘߐߦߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ

انظر أيضًا[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • التعليم في السعودية
 • قائمة الجامعات الإسلامية
 • عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

مصدر[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى عام 1419

مراجع[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:مواقع التواصل الاجتماعيߞߙߊߞߏ:تصنيف كومنز ߞߙߊߞߏ:شريط بوابات