ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Kingdom of Bavaria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Rudolf Diesel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Rudolf Christian Karl Diesel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Rudolf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌDiesel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߕߙߊߓߊ 1858 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1913 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊEnglish Channel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊaccidental death ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ (ߖߌߘߐߕߏ) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߟߌ߲ߓߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊLouise Martha Diesel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Eugen Diesel, Hedwig von Schmidt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Paul Barnickel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, Esperanto, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊinventor, entrepreneur, ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ, Esperantist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊSulzer, MAN SE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊTechnical University of Munich, Ludwig Maximilian University of Munich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߡߘߊߞߎ߲ (ߕߍߛ) ߗߋߕߌ߮Carl von Linde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Lutheranism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Association of German Engineers ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Elliott Cresson Medal, National Inventors Hall of Fame ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMuseum of the University of Tübingen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ (ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߞߙߋߕߌߦߍ߲ ߛ߭ߊߙߑߟߌ߫ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: ߙߎߘߐߟߝ ߞߑߙߌߛߑߕߌߦߊ߲ ߞߊߙߟ) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߁߈߅߈ ߕߙߊߓߊ ߁߈ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߉ ߣߴߊ߬ ߃߀ ߛߎ ߘߐ߫ ߁߉߁߃ ߟߊ߫ ߞߐߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߕߍ߰ ߕߐ߬ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫[߁].

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߖߋߣߌ߲ߕߊ ߣߌߘߐ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߋߛߍߟߌ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߕߟߎ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߜ߭ߊߛߌߥߊߟߌ ߕߍ߫ ߘߋ߬. ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߘߐ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߕߟߎ߫ ߖߋߣߌ߲߫ ߣߌߘߐ».

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߘߐ߫ ߥߎߦߋ߲ߡߦߊߟߊ (thermicien) ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߟߌߦߟߊ. ߞߎ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫: ߊ߬ ߞߊ߬

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߘߟߊ߬ߖߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐߛߊ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߛߏ߭ (paquebot) ߞߣߐ߫ ߘߙߍߛߑߘߍ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ߝ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߤߊߙߑߥߌߗ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌߣߊ ߢߍ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ (ߙߏߘߐߟߝ ߞߙߌߛߑߕߌߦߍ߲ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫)߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߛߌߟߊ߫ ߃߈߲ ߣߐߕߙߌ-ߘߊߡ-ߘߋ߬-ߣߖ߭ߊߙߍߕ߸ ߁߈߅߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߣߐߢߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ߥߌߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߣߌ߫ ߋߡߊ߫ ߟߎ߫. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߱ ߛߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߕߋߏߘߐߙ ߘߌߋߖ߭ߍߟ߸ ߗߋߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߓߊ߮ (relier de métier) ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߏߜ߭ߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߁߈߄߉ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߔߙߎߛߌ߫ ߞߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߁߈߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߐ߲ߛߐ߲߬. ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߕߏ߫߸ ߙߎߘߐߟߝ ߥߊ߫ ߘߵߊ߬ ߓߊ߫ ߝߍ߬ ߏߜ߭ߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߸ ߓߊߙߌߓߙߊ߫ ߣߌ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߓߊߙߑߣߌߞߍߟ ߟߎ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏߣߜ߭ߌߟߌߛ߭ ߞߙߌߛ-ߜ߭ߋߥߍߙߓߑߛ߭ߎߟ߸ ߊ߬ ߓߊߙߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊߣߌ߲߬ߣߊ߯ߣߌ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߙߎߘߐߟߝ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߈߇߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߏߜ߭ߛߑߓߎߙߜ߭. ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߙߋߦߊ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߣߌߜ߭ߑߟߌߛ߭ ߔߏ߬ߟߌߕߍ߬ߞߣߌߞ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߇߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߣߏ߰ߓߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ (typhoïde) ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߞߏߖߊ ߘߌ߫. ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߡߊߟߐ߬ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ (génie mécanique) ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛ߭ߣߌߝߊ߰ߓߙߌߞ ߜ߭ߋߓߙߎߘߍߙ ߛߎߟߑߖ߭ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߌ߲ߕߊߕߎߐߙ߸ ߛߎߌߛߌߟߊ߫. ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗ.

ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߊ ߝߑߟߊߛ߭ߌ߫ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߝ߭ߐ߲ ߟߍ߲ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߍ߬ߝߙߍ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߎߌߛߌߟߊ߫.

߁߈߉߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߙߎߘߐߟߝ ߘߐ߰ߡߊ߲߸ ߤߋߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߌߜ߭ߍ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߛߌ߰ ߞߊߙߟ ߝ߭ߐ߲߫ ߟߍ߲ߘ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߌ ߖߍ߬ߝߙߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊߙߟ ߝ߭ߐ߲߫ ߟߍ߲ߘ ߝߍ߬߸ ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߣߍߣߍߘߊ߯ߦߊߟߌ (Réfrigération) ߘߊߞߎ߲ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߎߦߋ߲ߦߊߟߊ߲ ߞߊ߲߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߜߟߐߡߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߥߎߦߋ߲ߦߟߊ (machine à vapeur) ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߯ߥߊߦߌ߲ (Ammoniaque) ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߙߏ߬ߞߏ ߏ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߐߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߦߋߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߞߣߐߞߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ (cycle de Carnot) ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߌߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߜߎߟߎ߲ߞߎ (cylindre) ߘߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߏߙߏ߲ߞߏߟߊ߲ «ߛߌߟߍ߲ߘߙߌ» (piston) ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߝߢߐ ߥߟߊ߫ ߥߊߦߌ߲ ߘߏ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߋ߲ߦߊߟߌ (vapeur) ߘߐ߫ ߝߢߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߥߎߦߋ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߕߎߡߊ ߥߎߦߋ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߡߍߣߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߔߡߐߙߌ () ߡߊ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߔߛߌ߬ߕߐ߲ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߓߐߟߌ (ߖߏ߯ߙߏߟߌ) ߟߊ߫.

ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߥߎߦߋ߲ߦߟߊ߫ ߛߊߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߵߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߍ߲߰ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߝߢߊߝߢߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߕߟߎ ߟߊ߫. ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߟߵߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߌߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߊߖߌ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߜߎ߬ߕߐߙߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߫ߘߐ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫.

ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߊ߬ ߖߍ߬ߝߙߍ (ߓߙߋ߬ߝߍ)ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߉߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ ߣߌߘߐ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߟ ߓߍ߲ߖ߭ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߣߌߘߐߡߊ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊߖߌ ߖߌߕߋ (ߛߊ߲ߛߋ) ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߛߊ߲߬ ߃߄ ߙߎߘߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߖߍ߬ߝߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߁߈߉߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈ ߠߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߣߌߘߐ ߞߣߐߞߍߟߌ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߖߋߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫: (DRP 67207) ߘߌ߫. ߣߌߘߐ߫ ߏߕߏ ߕߙߊߘߌߛߌߦߐ߲ߣߍߟ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߣߌߘߐ߫ (Moteur diesel) ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬.

ߣߌߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߝߙߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߉߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߋ߬ߡߎ (ߝߌ߲߬ߝߌ߲) ߣߌ߫ ߕߊߖߌ (ߛߊ߲ߛߋ) ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬

ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߈߈߇ ߟߊ߫ ߜ߭ߏߕߑߟߍߕ ߘߊߌߡߑߟߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߙߐߟߝ ߘߌߋߖ߭ߍߟ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߈߉߃ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߣߌߘߐ߫ ߥߎߦߋ߲ߡߊ ߦߟߌߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ Theorie und Konstruktion) eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschinen und der heute bekannten Verbrennungsmotoren)

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (frwiki) ߟߋ߬ ߡߊ߬