ߗ߭ߏߛߍߝ ߞߎߢߐ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߗ߭ߏߛߍߝ ߞߎߢߐ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, First French Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Nicolas-Joseph Cugnot ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Nicolas-Joseph ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌCugnot ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1725 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊVoid-Vacon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1804 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊmilitary engineer, ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ, thermophysicist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMusée des Arts et Métiers ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߌߞߏߟߊ ߖߏߛߍߝ ߞߎߢߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߋߥߎߣߍ߲ߞߋߥߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߇߂߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߆ ߡߊ߬ ߝ߭ߏߌߘ (ߡߋߛ)߸ ߟߏߙߍ߲߫, ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߈߀߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂ ߡߊ߬ (ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߉ ߡߊ߬) ߔߊ߬ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߞߐ߲߬ߡߊ (ߞߐ߲߬ߛߏ߬) ߝߟߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߇߆߉ ߣߌ߫ ߁߇߇߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߫ ߓߏߙߌ߬ߝߋ߲ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߥߏ߲ߕߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߜߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ (ߛߌߟߍ߲ߘߙߌ߫) ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߬ߙߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫.

ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߀߁ ߠߊ߫.
ߊ߬ߟߋ߬ ߁߇߇߁ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߘߊ߬ߙߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ (musée des arts et métiers de Paris). [ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ ߢߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫]


ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߕߎߡߊ

ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߕߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߜߟߍ߬ߟߞߊ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ (fortification) ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߞߊ߲߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߴߊ߬ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߦߋߝߊߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߇߆߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߓߙߎߛߍߟ߸ ߞߎߢߐ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎߛߊ߲ߧߊ ߝߌ߬ߛߌ߫ ߞߘߐ ߣߴߊ߬ ߞߎߘߡߊ ߟߎ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߁߇߆߆ ߟߊ߫߸ ߁߇߆߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߞߣߐߞߍߟߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ (ߘߋߣߌߛ ߔߊߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߖߋߡߛ ߥߊߕ ߟߎ߫ ߦߋ߫) ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߋ߲߫ ߛ߭ߏߥߊߛߍߟ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫: ߗ߭ߊ߲߭-ߓߊ߬ߔߑߕߌߛߕ ߝ߭ߊߞߍߕ ߘߋ߬ ߜ߭ߙߌߓߏߝ߭ߊߟ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߎߢߐ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ߫ ߡߊ߬. ߛ߭ߏߥߊߛߍߟ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ «ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬»߸ ߁߇߆߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊߓߙߌߦߐߕ. ߏ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߝߙߋߞߋ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬. ߜ߭ߙߌߓߏߝ߭ߊߟ ߞߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߥߊ߬ߙߊ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲ߠߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ : ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߖߐ߰ߣߍ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߘߍ߰ߜߍ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߕߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫.

ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߬ ߝߟߐ߸ ߁߇߇߀ ߟߊ߫

ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ «ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߙߊ߬ߟߌ» (grandeur nature) ߓߌ߫ ߘߊ߫ ߁߇߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇߇߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߊ߲ߝ߭ߍߛ. ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ : ߥߏ߲߬ߕߙߏ (ߝߊߙߑߘߌߦߋ߫) ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊߙߊ߲߫ ߞߟߐ߬ߞߐ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫.

ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߁߇߇߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߎߢߐ߬ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߛ߭ߏߥߊߛߍߟ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߌߓߏߝ߭ߊߟ ߟߎ߫ : ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫߸ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬. ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߬ ߘߐߜߍߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߊߙߑߛߋߣߊߟ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߞߎߢߐ߬ ߕߐ߮ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬ : ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ (fortification) ߦߟߌߦߊߟߌ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߁߇߇߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞ. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߈0߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߊ߲߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߖߘߐ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫. ߞߎߢߐ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߀߄ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ (ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐ߫ ߕߏ߫) ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߕߍ߫.

«ߥߏ߲߬ߕߙߏ߬ ߕߡߊ» ߥߟߊ߫ «ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ» ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߘߡߊߓߍ߬ߙߍ (ߛߊ߬ߓߊߟߌ) ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߜ߭ߙߌߓߏߝ߭ߊߟ߸ ߞߏ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߟߐߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]