ߖߏߤߊߣߍߛ ߞߋߔߑߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߗ߭ߏߤߊߣߍߛ ߞߋߔߑߟߊ߫ (k ɛ p l ər: [ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫: johanəs kɛplɐ] ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߇, ߁߅߇߁-߁߅߁߅ ߣߍߣߍߓߊ, ߁߆߃߀) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߣߌ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߊ.

ߗ߭ߏߤߊߣߍߛ ߞߋߔߑߟߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ, Duchy of Württemberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Johannes Kepler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Johannes Kepler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߏߤߊߣߍߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߔߑߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߇ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1571 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߥߍߟ ߘߍߙ ߛߑߕߊߘߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߅ ߣߍߣߍߓߊ 1630 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߙߋߗ߭ߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߙߋߗ߭ߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Heinrich Kepler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߞߕߊߙߌߣߊ߬ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Margarethe Maickler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊBarbara Müller, Susanne Reuttinger ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߟߊ߬ߕߍ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workoptics, ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ, mathematics, mechanics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊߜ߭ߑߙߊߖ߭ ߖߊ߯ߓߘߊ, Emperor Rudolf II, Linz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Tübingen, Evangelical Seminaries of Maulbronn and Blaubeuren, Tübinger Stift ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲Bachelor of Arts, Master of Arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߡߘߊߞߎ߲ (ߕߍߛ) ߗߋߕߌ߮Michael Maestlin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲Peter Crüger, Ambrosius Rhode, Johann Odontius ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofMichael Maestlin, Tycho Brahe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊGraz, Linz, Ulm, Prague ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Lutheranism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
SponsorEmperor Rudolf II, Albrecht von Wallenstein ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊAstronomia nova, Harmonices Mundi, Epitome Astronomiae Copernicanae, De Cometis Libelli Tres, Rudolphine Tables ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐ“Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras.Mens coelestis erat, corporis umbra iacet.” ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Lincean Academy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎߣߌߞߏߟߊߎߛ ߞߏߔߍߙߑߣߌߞߎߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲International Space Hall of Fame ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߟߐ߲ߞߏ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߊߛߑߕߙߏߣߏߡߌߦߊ ߣߏ߯ߝ߭ߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ (Harmonices Mundi et Epitome Astronomiae Copernicanae). ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߌߥߦߑߕߐ߲߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߓߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߛߊߡߊ߲ ߞߊ߲߫. ߞߋߔߑߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߑߙߊߖ߭ ߘߏ߯ߝߊߘߋ߲ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߤߊ߲ߛ ߎߟߑߙߌߗ ߝ߭ߐ߲ ߋߗ߭ߍ߲ߓߍߙߜ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߕߌߞߏ ߓߑߙߊߗ ߘߊߝߍߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߔߑߙߊߜ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߂߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߕߌߦߊߛ ߣߌ߫ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߂߲. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߍ߲ߖ߭, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߥߊߟߍ߲ߛߑߕߍ߲߫ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ (ߘߐߜߍߟߌ) ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߞߋߔߑߟߍߙߌߦߊ߲ߣ), ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲ߠߞߊߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߜ߭ߊߟߌߟߋߏ߫ ߜ߭ߊߟߌߟߋߏ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߞߊߘߋߡߌߦߊ߫ ߘߋߌ߫ ߟߍ߲ߛߋߌ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬. ߞߋߔߑߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌߟߊ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߕߍ߫߸ (ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߘߐ߬ߞߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ []ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ]] ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫)߸ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߘߊߘߐߡߌߣߊߞߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߟߊ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߍ߬ߙߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߕߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߋߟߋ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫. ߞߋߔߑߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ «ߛߊ߲ߡߟߊ ߘߐ߬ߞߏ», «ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߁߭ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߊ߰ߟߊ߬ߟߌ) ߡߋߕߊߝߌߖ߭ߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏ߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߛߊ߲ߡߟߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߬ߞߏ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬ߞߟߐ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߲߬.

ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߔߑߟߍߙ ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊ

ߞߋߔߑߟߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߦߙߐ߸ ߥߍߌߟ ߘߍߙ ߛߑߕߊߘߕ. ߞߋߔߑߟߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߛߍ߲ߕ ߗ߭ߊ߲߭ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ߦߟߊ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߁߅߇߁ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߥߍߌߟ ߘߍߙ ߛߑߕߊߘߕ (ߒ߬ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߛߑߕߎߕߑߜ߭ߊߙߕ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߊߘ-ߥߎߙߑߕߊ߲ߓߍߙߜ߭߸ ߛߑߕߎߕߑߜ߭ߊߙߕ ߛߏ߫ ߕߍߡߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎߘߍ߫ ߃߀ ߟߊ߫). ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߛߋߓߊߟߘ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߏߤߊߣߍߛ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߤߋߌ߲ߙߌߛ߭ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗ߭ߏߤߊߣߍߛ ߛߊ߲߬ ߅ ߦߋ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߛߊ߲߬ ߈߀ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߕߊߙߌߣߊ߬ ߜ߭ߎߟߑߘߍ߲ߡߊ߲ߣ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߝߌߘߊߞߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߏߤߊߣߍߛ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߛߟߏ ߘߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ ߟߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߟߐ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߖߎ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߖߎ߯ߖߎ߯ߕߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߡߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߖߎ߯ߓߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߡߊ߬ ߁߅߇߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߦߙߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐߜߍ߫. ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߉ ߘߐ߫ ߁߅߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߖߎ߯ߓߍ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߓߎߘߎ߲ߛߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬, ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߥߎ߬ߟߋ߲߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߛߏ߭ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߟߊ߲߰ߝߏ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߝߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߕߏ߫߸

ߞߋߔߑߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߅߇߇ ߞߏߡߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ (grande comète) ߛߙߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߉ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߡߏߟߓߑߙߏ߲ߣ ߘߏ߯ߝߊߘߋ߲ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߸ ߞߋߔߑߟߍߙ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߳ߓߍ߲ߗ߭ߍߙ ߛߑߕߌߝߕ ߕߎ߳ߓߍ߲ߗ߭ߍߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝ߭ߌߕߎߛ ߡߎߟߍߙ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߖߊߞߐߓ ߤߍߙߓߑߙߊ߲߫ ߝߍ߬ (ߝߟߌߔ ߡߋߟߊ߲ߛ߭ߑߕߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߌߕߍ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫)߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊߌߗߊߍߟ ߡߍߛߑߟߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߳ߓߍ߲ߗ߭ߍ߲߫ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ߫ ߘߌ߫ ߁߅߀߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߤߏߞߌ߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌߟߊ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߏ߬ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߓߌߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߡߊߌߗߊߍߟ ߡߍߛߑߟߍ߲߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߌ߫ ߕߎ߳ߓߍ߲ߗ߭ߍ߲߫ ߁߅߈߃ ߣߌ߫ ߁߆߃߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߑߕߏߟߡߋ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߣߌ߫ ߞߏߔߍߙߑߣߌߞߎ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߔߍߙߑߣߌߞߎߟߞߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߲߬ߦߊ (héliocentrisme) ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߊߟߊߟߐ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌߘߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫߸ ߞߋߔߑߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߌ߫ ߔߙߏߣߍߛߑߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߜ߭ߑߙߊߖ߭. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߅߉߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߡߊ߬.

ߜ߭ߑߙߊߖ߭ (߁߅߉߄-߁߆߀߀)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߑߙߊߜ߭ (߁߆߀߀-߁߆߁߂)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߟߍ߲ߖ߭ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߍߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߛߟߊߞߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]