ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߐߙߖ ߛߑߕߍ߲ߣߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

߬ ߖߌ߬ߐߙߖ ߖߎߣߌߎߛ ߛߑߕߍ߲ߟߋ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߁, ߁߉߂߉ ߟߊ߫ ߛߔߍߣߌߥߎߘ (ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߉߄߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߆ ߡߊ߬ ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫ (ߞߊߙߏߟߌߣ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߇ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߙߎߓߊ߲߫ ߞߕߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߘߊ߬ߤߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߛߐ߲߬ߠߊ (aveux) ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ (amendements) ߛߓߊߣߊ߲ ߕߌߢߍ߫.

ߞߕߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐߙߖ ߛߑߕߍ߲ߣߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߔߏ߰ߕߌ߬ ߜߍߡߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߦߋ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߋߕߌ ߖߎ߬ߣ ߓߌߣߌ߲ߞߍߙ (ߛߊ߲߬ ߁߁) ߣߌ߫ ߡߙ߭ߋ ߌߡߊ ߕߊߡߍߛ (ߛߊ߲߬ ߈)߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߑߟߊߙߊ߲ߘߐ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊߙߏߟߌߣ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߁߉߄߄ ߕߙߊߓߊ ߂߃ ߟߊ߫. ߟߏ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߊ߰ߟߎ ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߟߊ߫ ߕߊߥߎߓߟߏߡߊ߬.

ߞߕߌߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߂ ߕߎߡߊ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߇ ߕߎߡߊ ߃߀ ߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬. ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߀ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߕߌߟߊߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߛߐ߲߭ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲߬ߣߊ߫߸ ߞߊߙߏߟߌߣ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫. ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߢߎߡߍ߫ ߖߟߐߞߐ ߓߟߏ߫. ߡߐ߱ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫߸ (NAACP) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߏߟߌ߲ ߘ. ߖߐ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐߛߊ߬. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߜߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊ ߡߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߏ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫: ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߝߊ߱ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߞߊ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߝߊ߰ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߞߵߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߛߎ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ (ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ) ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߡߌ߬ߛߍ߲߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߛߎߡߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߭ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫.

«It may be interesting for you to know that Stinney killed the smaller girl to rape the larger one. Then he killed the larger girl and raped her dead body. Twenty minutes later he returned and attempted to rape her again, but her body was too cold. All of this he admitted himself.»

ߝߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ߓߌ߬ߦߊ߫ ߥߛߎߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߆ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߛߑߕߍ߲ߣߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ߝߊ߰ߜߘߋ (ߝߊ߰ߟߌ߬ ߓߏ߲) ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߓߍ߬ (annuaire) ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߌߓߟߎ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߝߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߘߐߕߊߟߊ߲ (ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߰ߝߋ߲ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊߦߍ߬ߟߍ߫) ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߬ߘߌ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫. ߢߊߘߐ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߞߘߐߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ ߢߊߞߎ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߢߎߡߍ (ߞߎ߬ߙߊ߲) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߢߊߞߎ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫. ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߋ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߝߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫: ߖߏߌ߫ ߛߑߕߌߣߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߐߙߣ ߞߏߞߛ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߟߌߣߊ߫ ߛߑߞߟߋߕߐ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߋߝ߭ߌߘ ߛߑߕߎߕ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ (ߛߌߣߋߡߊ) ߘߐ߫ ߖߐ߲ߣ ߍߙߑߡߊߣ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫ (ߥߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߕߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߕߊ). ߞߌߣߋ ߓߑߟߊ߲ߞ ߞߊ߬ ߟߌߣߐߛ ߓߑߙߊߜ߭ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߍ߫߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߢߏߘߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߞߏ ߓߟߏ߫. ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߑߟߏߙߊ߲ߛ ߞߊߘߌߋ ߞߏ ߘߐ߫.

ߞߕߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߬ ߇߀ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߛߌ߰ߘߊ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߏ ߛߍ߯ߛߍ߯ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ߫ ߞߕߌߟߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߓߟߏ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߞߕߌߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߑߡߍ߲߫ ߡߎߟߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ߣߍ߲ «ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߏ߬ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫» (« may well have committed this crime ») ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߞߕߌߟߊ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߛߐ߲߬ߠߊ ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߕߌߟߊߟߊ߫ ߡߐߟߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߘߐߛߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߐߙߖ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߴߊ߬ ߤߊߞߍ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߕߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߝߊ߰ߟߌ ߦߋ߫ «ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߖߊ߲ߞߟߌ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫» ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ «ߡߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ (ߞߕߌ߫ ߝߛߊߦߌ) ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫».

ߘߍ߬ ߜ߭ߎߊߙߑߘߌߦߊ߲ (the guardian) ߠߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߟߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߞߍߢߊ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߛߐ߲߬ߠߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߝߛߌ߬ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߏ߰ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊ߫.

ߓߋߕߌ߫ ߓߌ߬ߣߌߞߊ߬ ߣߌ߫ ߡߋߙߋ ߕߐߡߊߛ ߟߎ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ߡߊߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߍ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߑߕߌ߲ߣߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊߟߐ߬ߟߌ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߟߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]