ߕߘߎߞߎ߲ߣߊߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߘߎߞߎ߲ߣߊߓߊ߫ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬، ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߥߘߊߦߊ߫) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬߸

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߐߟߌ߫ ߓߊߕߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߬،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߛߎ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ߦߏ߫،ߓߊ߬ߣߊ߲ߞߎ،ߢߐ߭،ߞߋ߲߬ߘߋ،ߕߌ߬ߦߊ،ߞߎ،ߛߍ߬ߣߍ ߞߐߝߍ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߝߊ߲ߞߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߎ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬߸ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬