ߕߎߓߊ߫ (ߞߘߏߥߊߙߌ߫)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߎߓߊ߫
ߛߏ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Touba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎTouba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊBafing Region, Touba Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Touba Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߁߇′߀″N ߇°߄߁′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Lons-le-Saunier ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߕߎߓߊ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ [߁]ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߎߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ [߂]ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߎߖߌߣߍ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߜ߭ߍߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߯ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߓߊߝߌ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߆߈߀ ߠߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫: ߘߟߊߕߍ߮ ߈.߂߉° ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߍߟߍ߲ ߇.߆߉° ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫[߃].

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߇߈ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߂߇ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߝߐ߬ߦߌߝߐ߬ߦߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬.

ߘߎ߰ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ (ߊ߬ߟߌ߬ߞߊߟߌ)

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߞߊ ߛߎ߯ߦߊ
߁߉߈߀ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ߬ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߈߅ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߉߀ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߉߅ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߂߀߀߁ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫

߂߀߀߂ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߕߎߓߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫߸ߡߙߊ߬ߞߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߊߞߘߐ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߜ߭ߎߌߦߏߡ ߛߙߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߛߏ߲߯ߘߋ (secteur) ߁߀ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߇߲ ߛߙߊߕߌ ߘߌ߫. ߡߙߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ߓߌ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߙߐ ߏ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߜߍߛߏ߫ ߣߌ߫ ߖߏߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߍ߲ߕߜ߭ߍߟߊ߫ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬.

ߊ߬ ߞߐߙߍߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߊ߬ߓߎ߬ߧߊ߬ߕߊ ߛߊ߬ߞߐ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߓߛߏߟߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߎߓߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫

ߞߏߟߊߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߊ߬ߥߎ߬ߞߊ)

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ

߁߉߂߀ ߁߉߄߆ ߁߉߇߅ ߁߉߈߈ ߁߉߉߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߂߀߁߀
߅߂߆߃ ߁߅߅߉߃ ߂߉ ߆߇߈
ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߂߀ ߡߊ߬: ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߊߟߌ߫ ߓߊߟߌ

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߁߀߃ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߃ ߟߎ߫.

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲

ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ
  • ߓߟߏߡߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ

ߝߘߏ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߊ (ߞߐߟߍߗ߭)

  • ߞߊ߬߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ

ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߐߝߟߐ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߋߟߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߈, ߁߈߈߇ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߙߌߕߖ߭-ߋߡߌߟ ߗ߭ߊ߲߭ ߘߴߤߌߝ߭ߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߃߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߙߑߛߍߟ ߕߑߙߍߛ߭-ߟߊߔߑߟߍߣ ߓߟߏ߫ ߊߛߣߌ߫ ߁߈߉߀ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߫. ߁߉߀߄ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߈߉߆ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߫ ߁߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߏߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߁߉߀߃ ߟߊ߫߸ ߕߎߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߄߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߫ ߂ ߟߎ߫.

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߘߌ߫, ߒ߬ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߲߬ߘߊ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߥߋ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߘߊߜ߭ߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߓߘߍߓߘߍ ߡߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߣߎߛ߭ߌ߸ (ߥߣߊ߬ߞߊ߲ «Argot») ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ (Satirique) ߂ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߜߌߛ߭ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߏߦߌ߫ ߟߎ߫. ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߞߍ߲ߘߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲ߘߊߛߏ߫ ߁ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߍ߲ߘߍߓߊߛߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߁߸ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߁߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߓߏ߲߫ ߁ ߝߣߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߣߛߌ߬ߜߍ߲߬ ߝߌߟߊ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߜߍ߲߬ߜߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߕߎߓߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߎߓߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߒߘߋߡߊߢߐ߲ ߘߋ߬ ߕߎߓߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ «ߕߟߊߞߏ߫ ߄߲» ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߦߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߙߊ߬ߟߌ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߗ߭ߊߞ ߌߞߛ߸ ߞߑߟߏߘ ߓߙߊߛߍߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߛߑߕߐ߲ ߙߊߤߌߍߙ ߟߎ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߍ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߜ߭ߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߍ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫
  2. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫
  3. http://fr.wikipedia.org/wiki/touba+(côte+d'Ivoire)