ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߊߓߎߟߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߊߓߎߟߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Colombia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Pablo Escobar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Pablo Emilio Escobar Gaviria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Pablo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌEscobar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Second family name in Spanish name ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1949 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊRionegro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1993 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊMedellín ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮Search Bloc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎMedellín ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Roberto De Jesus Escobar Gaviria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊMaría Isabel Santos Caballero ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬María Isabel Santos Caballero ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Juan Pablo Escobar Henao, Manuela Escobar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲drug trafficking, racket, bribery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊdrug lord, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊmember of the Chamber of Representatives of Colombia, ߗߋߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊLa Catedral ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊColombian Liberal Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Catholic Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
FilmographyPablo Escobar filmography ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Medellín Cartel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Hacienda Nápoles Park Theme ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workNarcos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMuseum of Modern Art ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorworks protected by copyrights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߓߎߟߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߭ / ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߙߌߦߏߣߋߜ߭ߙߏ ߊ߲ߕߌߦߏߞߌߦߊ ߞߐߟߐ߲ߓߌ ، ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߌ ߡߋߘߌߖߌߣ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ / ߁߉߉߃ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߌߞߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߞߊߦߌߣ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߡߋߘߌߖߌߣ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߖߎ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߙߊߕߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߈߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߯ߙߊ ߣߐ߯ % ߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ (ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ ߂߁ ، ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫).

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ »،

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊߘߌߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ،

ߥߊߘߌ ߡߍ߲ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߘߏߟߊߙ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫) ، ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ﴿ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߅߉ ߟߋ߬ ߡߊ߫﴾ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߊߘߌߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߍߛߑߞߏߓߊߙ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߙߌߦߏߣߋߜ߭ߙߏ ߟߋ߬ ، ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߢߐ߲߰ ߧߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߋߘߌߖߌߣ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߊ߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ (ߞߊ߬ߙߊ߲) ߞߎ߲߬ߘߐߛߎ߬ߘߎ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊߥߎߕߏߣߏߡߊ ߟߊߕߌߣߏ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߋߘߌߖߌߣ ،

ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫ ߡߋߘߌߖߌߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ) ߘߊߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߟߋߞߋ ߝߙߋ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ ߛߓߍ߫ ߝߙߋ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߛߎ߬ߢߊ߬ߟߊ ߘߍ߰ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊߓߎߟߏ ߋߡߟߌߦߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ ߜ߭ߊߓߌߙߊ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ / ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߙߌߦߏߣߋߜߙߏ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ߕߌߦߏߞߌߦߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߞߐߟߐ߲ߓߌ

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߘߏߦߊ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߞߌ߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߝߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߬ߜ߭ߏ߬ߕߊ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍߗߏ߯[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎߣߎ߲߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߲߬ߘߌߓߊ߲߬ߘߊ ߝߙߋ ߔߊߓߎߟߏ ߋߡߟߌߦߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ ߞߐߝߍ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߛߋ߲ ߞߙߎߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]