ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߓߐߙߑߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߂߃ ߁߉߈߃ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߐ߬ߙߍ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬.

ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߓߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲, ߊ߬ ߝߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߐ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߘߊ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߰ ߞߴߏ߬ ߘߐߖߐ߰ߛߐ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫.