ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߀،߂߈߈،߃߀߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ : ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߘߏ߫ ߟߵߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߡߍ߲ ߧߴߋߙߐߔߎ߬ ߘߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫.

ߝߕ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߞߎߓߋߘߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߦߊ
߁ ߙߎߛߌ߫ ߡߏߛߌߞߎ߫ ߃ ߉߇߂ ߄߀߀
߂ ߎ߳ߞߙߍߣߌ߲߬ ߞߌߋߝ߭ ߆߀߃ ߆߂߈
߃ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߅߅߁ ߆߉߅
߄ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߡߊߘߙߌߘߌ߬ ߄߉߈ ߄߆߈
߅ ߛߎ߬ߥߍߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌߕߐߞߏߟߡ ߄߄߉ ߉߆߄
߆ ߣߐߙߌߥߍߖ߭ߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏߛߌߟߏ߫ ߃߈߅ ߁߇߁
߇ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߍߙߌߟߍ߲߫ ߃߅߇ ߁߆߈
߈ ߝߌ߲߬ߘߎ߯ ߞߊ߲ߓߍ߲ = ߛߎߐ߰ߡߌ߫ ߤߋߟߌߛߍߞߋ߫ ߃߃߈ ߁߄߅
߉ ߔߐߟߐ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝ߭ߊߟߌߛߏߝ߭ߌ߫ ߃߂߁ ߆߈߅
߁߀ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߙߐߡߎ߲߬ ߃߀߁ ߃߁߈
߁߁ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ( ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ = ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯) ߟߐ߲ߘߐ߲߬ = ߟߐ߲ߘߙߎ߬ ߂߄߄ ߈߂߀
߁߂ ߙߏ߯ߡߊ߲ߣߌ߲߫ ߓߎ߳ߞߊߙߌߛߕ ߂߃߈ ߃߉߂
߁߃ ߙߎߛߌ߫ ߜߍ ߡߌ߲߯ߛߞߌ߫ ߂߀߇ ߅߉߅
߁߄ ߞߖ߭ߊߞߛߌߕߊ߲߫ ߣߏ߯ߙߑߛߏ߯ߟߑߕߊ߲߫ ߁߈߀ ߀߀߀
߁߅ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊߕߍߣ ߁߃߁ ߉߄߀
߁߆ ߓߟߌߜ߭ߊߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߏߝߌߦߊ߫ ߁߁߀ ߉߁߀
߁߇ ߌߛߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߙߍߞߌߦߊߝ߭ߍߞ ߁߀߂ ߇߇߅
߁߉ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߎ߬ߘߊ߬ߓߍߛߕ ߉߃ ߀߃߀
߂߀ ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߛߌߓߐߣ ߉߁ ߅߆߈
߂߁ ߏߕߙߌߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝ߭ߌߦߍߣ ߈߃ ߈߅߈
߂߂ ߗߍ߯ߞߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߔߙߊߜ߭ߋ߫ ߇߈ ߈߆߆
߂߃ ߛߋߙߑߓߌ߯ ߔߋߟߑߜ߭ߙߊߘߌ߫ ߇߇ ߄߅߃
߂߄ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߓߎߟߍ߲߫ ߇߀ ߂߇߃
߂߅ ߟߕߌߥߊߣߌ߫ ߝ߭ߌߟߑߣߌߎ߳ߛ ߆߅ ߃߀߀
߂߆ ߟߌߕߏߣߌ߲ ߙߌߜ߭ߊ߫ ߆߄ ߅߈߉
߂߇ ߞߙߏߥߊߕߌ߫ ߖ߭ߊߜ߭ߙߋߓ ߅߆ ߅߉߄
߂߈ ߓߏߛߑߣߌߋ-ߤߋߙߑߖ߭ߋ߯ߜ߭ߏߝ߭ߌߣ ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫ ߅߁ ߁߂߉
߂߉ ߛߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߓߙߊߕߌߛߑߟߝ߭ߊ ߄߉ ߀߃߆
߃߀ ߍߛߌߕߏߣߌ߫ ߕߊߟߌߣ ߄߅ ߃߃߉
߃߁ ߘߊ߲߬ߡߊߙߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߏߔߋߣߊߜ߭ߌ߬ ߄߄ ߄߉߃
߃߂ ߛߥߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍߙߣߌ߫ ߄߁ ߂߉߀
߃߃ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߬ߤߊߦߌ߬ ߄߁ ߁߉߈
߃߄ ߡߏߟߌߘߊ߬ߝ߭ߌ߫ ߛ߭ߌߛߌߣߏ߯ ߃߃ ߈߄߆
߃߅ ߓߋ߬ߟߖ߭ߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߙߎ߬ߞߌߛߍߟ ߃߀ ߅߁߀
߃߆ ߊߟߌߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߌߙߣߊ߫ ߂߈ ߇߄߈
߃߇ ߡߊߛߋ߯ߘߏߥߊߣ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߛߞߏߔߑߗ߭ߌ߫ ߂߅ ߇߁߇
ߕߙߎߞߌ߫ ߊ߬ߞߙߊ߫ ߂߃ ߅߀߇
߃߈ ߛߟߏߝ߭ߋߣߌ߲߫ ߟߑߗ߭ߎ߳ߓߑߗ߭ߣߊ߫ ߂߀ ߂߇߃
߃߉ ߞߎ߬ߙߎ ߝߌ߲ ߔߏߘߑߜ߭ߏߟߌߞߊ߬ ߁߃ ߈߁߂
߄߀ ߞߛߏߝ߭ߏ ߔߊߌߛߑߕߌߣߊ߫ ߁߀ ߉߀߈
߄߁ ߊߗ߭ߖ߭ߙߋߓߌߖߊߣߌ߲߫ ߓߊߞߎ߬ ߆ ߉߆߀
߄߂ ߟߞߌߛߊ߲ߓߍ߯ߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߞߌߛߊ߲ߓߍ߯ߙ ߂ ߅߈߆
߄߃ ߊ߲ߘߏߙߋ߯ ߊ߲ߘߏߊߋ߯-ߟߊ߬-ߝ߭ߌߍߦ ߄߆߈
߄߄ ߡߊߟߕߌ߫ ߟߊ߬ ߝ߭ߊߟߋߕߌ߬ ߃߁߆
߄߅ ߟߌߋߛ߭ߑߕߊ߲ߛߑߕߋߍ߲ ߝ߭ߊߘߎ߳ߖ߭ ߁߆߀
߄߆ ߛߋߍ߲-ߡߊ߬ߙߌ߲߬ ߛߋߍ߲-ߡߊ߬ߙߌ߲߬ ߆߁
߄߇ ߡߏ߬ߣߊ߬ߞߏ߫ ߡߏ߬ߣߊ߬ߞߏ߬ ߞߙߎߞߊ ߁.߉߅
߄߈ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲߫ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲߫ ߀.߄߄
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߁߀.߂߁߈. ߆߀߅