ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߦߊ߬ߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߦߊ߬ߙߊ߫/ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߰ߘߎ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ،ߓߊߏ߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߁߀߀%߉߆ ߓߐ߫