ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߥߞߌߘߕߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߥߞߌߘߕߊ ߦߙߐ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

.ߥߞߌߘߕߊ ߦߋ߬ ߟߐߣߌ ߞߎߡߊ߫ߘߋ߲ ߖߎߕߍ ߟߋ ߘߌ. ߊ߫ ߦߋ ߟߋ ߦߏ ߞߘߐߝߏߟߊ߲. ߞߏߣߌ ߊ ߦߋ ߞߟߌߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ ߘߐ. ߊ ߕߋ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߥߊߕߌ ߓߍ. ߊ ߦߋ߬ ߛߓߍ ߟߊ ߦߙߐ ߞߟߋ߲ ߔߋ ߟߋ ߘߐ.

ߥߞߌߘߕߊ )ߥ.ߘ(: ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߟߊߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.