ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߊߝߌߦߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߤߊߝߌߦߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߈ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫: ߤߊߝߌߦߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߤߌ߲߲ߘߌ߫߫߸ ߓߊߢߊ߲߫߫߸ ߛߝߏߦߊ߫߸ ߛߍ߲ߔߍߕߍ߲߬߬߸ ߜ߭߭߭ߐ߲ߞߎ߸ ߤߊ߲߲ߛߊߜ߭߭ߋߙߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߓߊߕߊ߬. ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߘߊ߯ߙߟߊߓߋ߫߸ ߜߊߙߊ߲ߓߋ߫߸ ߖߊ߯ߙߌ߫߸ ߕߌ߲ߓߌߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ (ߔߌߕߊ߬)߸ ߕߌ߲ߓߌߕߎ߯ߣߌ߫ (ߔߌߕߊ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߲߲ߕߊ߬ߟߌ߫ (ߔߌߕߊ߬). ߟߊߓߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߦߋ߫ ߤߊߝߌߦߊ߬ ߟߋ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߊߝߌߦߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߅ ߅߀߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߊߝߌߦߊ߬ ߟߋ߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]