ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߢߊ߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߓߊߝߌ߲߫ ߝߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߅000 ߠߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߉ߠߌ߫ ߣߊ ߸ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸

  • ߦߙߋ߬ߡߘߎ߬ߟߊ
  • ߛߟߏ߬ߟߊ
  • ߞߎ߬ߘߋ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߊ
  • ߛߣߊ߬ߝߌ߲߬ߣߊ
  • ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ

ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߅ ߠߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߗߍ߭ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߝߘߎߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߊ߬ߞߟߊ ߛߎ߯ߓߍ ߦߋ߲߬߸ ߝߟߐ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߸ߖߓߊ߬ߕߍ ߸ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߸ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߕߐ߯ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߦߏ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߸ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߸ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߸ ߞߴߏ ߟߊ߫ ߝߎߟߊ ߸ߞߌ߬ߛߌ ߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߝߧߊ߲߬ ߸ ߞߴߏ ߟߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߛߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߝߣߊߕߊ߫ ߛߣߍ߬ߘߐ߬ߛߌ߰߸ߟߋ߬ ߥߊ߯ߙߊ߲ߘߊ߲߫ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߎߟߎ߫ ߵߓߊ߬ߣߊ߲ߞߐ ߛߊ߬ߞߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߙߏ߬ߥߢߊߕߎ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ߕߌ߬ߓߙߌ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߠߊ߫. ߥߊ߯ߙߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߓߊߞߐ߫ ߸ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߱ߦߊ߬ߝߙߊ߫ ߞߌ߬ߛߊ߬ߞߐߟߋ߲߬ ߕߍ߫ ߸ߞߌ߬ߛߊ߬ߞߐߟߋ߲߬ߘߎ߰ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ ߞߍ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߎߘߊ ߓߟߏ߫ ߥߊߟߌߢߌ߲ߡߊ ߝߙߏ߬ߕߏ߬ߡߎ߮ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߣߴߊ߬ ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߢߊߘߏ߲ߒߠߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߸ߕߌ߬ߓߙߌ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߕߌ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߘߎ߰ ߝߍ߬ ߓߌ߬߸ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߯ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲߫ ߕߍ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߕߍ߫...