ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬
convention, social movement
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲rights, convention ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫international law ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍUniversal Declaration of Human Rights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagStandUp4HumanRights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textEuropean Convention on Human Rights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Personal library atUniversity of Minnesota Libraries ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/human_rights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬/ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ << ߤߊߞߍ>> ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߘߊߞߎ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫. ߖߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ <<ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߘߌ߫>> ߤߊߞߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߖߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫.

ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߥߟߏߛߟߎ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߅߃߉ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫ ߛߌߙߎ߳ߛߑߓߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲، ߔߍߙߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߐ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊߓߌߟߐߣ ߝߌߙߌ߲ߕߊ߬ߥߏ߬ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍߕߊ߯ߓߊ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߖߏ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞ[߁]ߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ ߘߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߓߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊߞߊߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߓߌ߬ ߛߌߙߎ߳ߛ ߕߐ߮ ߘߐ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߌ߬ߛߊ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫. ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡ.ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲߬ ߥߙߐ߫(߆) ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߛߋ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߝߟߐ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬.

ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߓߊߓߌߟߐߣ ߠߊ߫، ߍ߲ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߜߙߍߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߙߐߡߎ߲߬ ߡߊ߬. ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߐ߬ߞߙߐ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߛߓߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߌ. ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߍߢߊ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.


ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊߢߊ߲߫ ߞߊߙߑߕߊ (߁߂߁߅)، ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߢߌߣߌ߲ (߁߆߂߈)، ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ (߁߇߈߇). ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߖߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ (߁߇߈߉) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲(߁߇߉߁) ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߐߛߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߐߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߟ.ߛ) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߜߐߞߎ߫. ߡ.ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫. ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ߫ ߸ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߢߍߡߐ߮ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߋߟߋߤߊߣߐߙ ߙߤߏߛ߭ߍߝ߭ߍߟ ߘߌ߫ ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߞߌߟߍ߲߫ ߘߋ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ. ߙߤߏߛ߭ߍߝ߭ߍߟ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ <<ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬>> ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߖߏ ߖߐ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߘߌ߫. ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ߝߏ ߁߉߂ ߟߋ߬ ߡ.ߟ.ߛ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߘߌ߫.

ߖߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߌ߲؟[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

<< ߦߙߐߣߍ߲ ߓߍ߯، ߌ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬، ߌ ߘߊߝߍ߬، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߏߖߎ߰ ߝߴߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߎ߰ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲ߞߋ߬ߟߋ߲ߣߊ ߟߊ߫ ߞߣߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߥߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫، ߘߍ߲߬ߢߊ߬ߘߊ ߟߊ߫، ߝߏ߬ߙߏ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߢߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߥߟߏ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߓߍ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߟߊߞߢߊߟߌ ߛߎߘߊ߲ߠߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߊ߫ ߤߙߐߦߊ ߞߣߐ߫. ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫. ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߏ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߞߊ߲߬ ߢߍ߫>> ߋߟߋߤߊߣߐߙ ߙߤߏߛ߭ߍߝ߭ߍߟ، ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߌߟߍ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߍߡߐ߮، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߛߓߍ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߞߏߣߊ߲ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲: ߓߐߞߏߣߊ߲ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߲ߘߋ߲ ߃߀ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.


 1. ߊ߲ ߓߍ߯ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߞߣߐ߫: ߊ߲ ߓߍ߯ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߣߊ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
 2. ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬.
 3. ߥߟߏߡߊߟߌ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫: ߖߏ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߯_ߎ_ߛߎ߮ ߘߌ߫.


 1. ߢߣߊߡߦߊ ߤߊߞߍ: ߊ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫.


 1. ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬: ߖߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߌ߫.# ߣߌߡߊߕߙߐߟߌ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬: ߖߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊߣߐ߯.
 2. ߤߊߞߍ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯: ߊ߲ ߓߊ߯ ߕߊ߯ ߝߊ߲߭ _ ߊ߲ _ߝߊ߲߬ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌߣߊߝߐ߫ ߊߟߎ߫.
 3. ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߢߊ߫ ߞߘߐ: ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬.
 4. ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߲ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬
 5. ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ: ߖߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߜߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫.
 6. ߞߕߌ ߤߊߞߍ: ߣߴߊ߲ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߣߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߡߍ߲߫.
 7. ߖߏߕߌ߯ߦߊ ߤߊߞߍ: ߦߊߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߲߬ߞߌ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߔߙߋߔߙߋ߫ ߟߊߕߍ߰ ߸ ߣߴߊ߲ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏߖߎ߮ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߍ߫.
 8. ߘߎ߲߬ߘߎ߰ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍߟߌ: ߖߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߟߊߣߐ߯ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.
 9. ߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ: ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫.
 10. ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߘߐ߫: ߣߴߊ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߊߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߊߣߌߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.
 1. ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߛߓߍߕߌ߮ ߘߌ߫: ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫.
 2. ߞߏߢߐ߲߯ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ: ߖߏ ߦߋ߫ ߓߊߟߌߞߎ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߐߙߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫. ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߛߊ ߘߐ߫.
 3. ߘߎ߲߬ߘߎ߰ߡߊ ߓߊ߯ߙߊ: ߖߏ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߰ߡߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߓߐ߬ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߕߍ߫.
 4. ߖߘߍ߬ߡߙߌ߬ߦߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ: ߖߏ ߦߋ߫ ߓߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߴߌ ߦߋ߫. ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ.
 5. ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ: ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߡߙߌߣߊ߲ߕߊ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߡߙߌ ߊ߲ ߕߊ ߢߊ ߡߊ߬، ߞߵߊ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬.
 6. ߝߙߊ߬ߢߐ߲߰ߞߊ߲ ߖߏ: ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߧߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߖߏ ߟߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲ ߸ ߖߏ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫.
 7. ߓߍ߯ߦߊ ߖߏ: ߖߏ ߦߴߊ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߲ ߛߋ߲߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߖߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߜߌߛߌ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫.
 8. ߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲ߣߍ߲ ߛߌ߱ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߡߊߞߍ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߬ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߦߙߐ߫ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߙߐ߬ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߝߙߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߕߎ߬ߡߊ
 9. ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ: ߜߌߛߌ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫.
 10. ߕߏߟߏ߲ ߖߏ: ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.
 11. ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߏ߲߬ ߦߙߐ: ߖߏ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߞߍ߫: ߣߊ ߟߎ߬، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߡߐ߰ߓߊ ߞߘߐ ߟߎ߬، ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߟߎ߬، ߣߎ߲߬ߖߎ߬ߙߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫
 12. ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߖߏ: ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߝߛߌߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߛߌ߱، ߊ߲ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߓߴߛߋ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߛߎߥߊ߲߬ߘߌ߫.
 13. ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߟߊ߫ ߖߏ: ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߖߏ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߲ߠߊߞߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߐ߫. ߖߏ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍߢߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߓߴߛߋ߫ ߊ߬ ߣߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߎߛߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߘߊߞߎ߲ ߠߊ߫
 14. ߦߙߐ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߢߊߣߍ߲: ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߤߊߞߍ ߣߴߊ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߲ ߕߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯.
 15. ߖߊߓߌߦߊߟߌ: ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߝߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߬.
 16. ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫:

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ