ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Apollo Milton Opeto Obote ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߌߟߑߕߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1925 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߔߊߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 2005 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߗ߭ߏߤߊߣߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭kidney failure ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎAkokoro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߊߙߌߦߊ߫ ߏߓߏߕߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, Prime Minister of Uganda, Finance Minister of Uganda, Minister of Foreign Affairs of Uganda ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊMakerere University, Adams College, Busoga College ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊUganda People's Congress, 1976 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Uganda People's Defence Force ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫ (߁߉߂߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈ – ߂߀߀߅ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߁߀) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁]. ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ «ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫». ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߘߌ߫ ߊߡߌߣ ߘߊߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏߥߋߙߌ߫ ߡߎߛߝ߭ߋߣߌ߫ ߝߣߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈ ߠߊ߫ ߊߞߙߐߞߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߜ߭ߏ߫ߟߊ߲ߜ߭ߏ߫ ߛߌߦߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߌߦߊ ߘߏ߫߸ ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫.

߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ (ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ «UPC, Uganda people congress») ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߁ ߠߊ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߊ߬ߡߌߣ ߘߊߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߜ߭ߊ߲ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߌߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߸ ߞߵߏ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߘߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߟߌ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ߲߬ߕߎ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ «chef d'état major» ߌߘߌ߫ ߊߡߌߣ ߘߊߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߏߙߦ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߕ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߌߘߌ߫ ߊߡߌߣ ߘߊߘߊ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߁߉߇߉ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߉ ߓߊߓߐߒߡߊ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߝߣߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߅ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߛߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߃߀߀ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߘߊߞߘߐ߫ ߊߡߌߣ ߘߊߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ «NRL» ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߏߥߋߙߌ߫ ߡߎߛߝ߭ߋߣߌ߫ ߓߟߏ߫. ߏߓߏߕߋ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߞߊ߬ߘߟߌ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߌߕߏ ߏߞߋߟߏ߫ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲ ߏߟߙߊ߫ ߏߞߋߟߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐߣߍ ߏ߬ ߟߋ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߋ߬ ߁߉߈߅ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏߥߋߙߌ߫ ߡߎߛߝ߭ߋߣߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߁߉߈߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫.

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

  • ߡߌߟߑߕߐ߲ ߏߓߏߕߋ߫߸ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߞߊ߲߬.

ߏߓߏߕߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߌ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫_ߏ߲߯_ߟߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߖߐ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߃߀߀ ߀߀߀ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߙߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߝߙߋߞߋ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߂߀߀߅ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߈߀ ߘߐ߫.

ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߡߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߐ߫߸ ߦߏߥߋߙߌ߫ ߡߎߛߝ߭ߋߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߍ ߟߊߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߫.

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ߫ ߣߌ߲߲߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬߬߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. Frwiki