ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
 ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫

ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߌ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߖߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬ ، ߓߚߏ߫ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߞߡߊ ߘߊߥߎ߲ ، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߘߐ߬ ߢߊ߯-ߊ- ߢߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ ߞߘߐ߬ ߌ ߘߌ߫ .

ߞߏ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߓߊ߯ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߵߊ߬ ߕߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߕߌߣߊ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߛߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ،  ߓߊ ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊߡߊ߬ ߥߏߎ߫ ، ߓߍ߯ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߯ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߊ߲ߡߎߙߊ߲ ، ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ 

ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫-ߊ- ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߄߆߲- ߞߏ߫ ߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߱ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߛߏ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ ߘߌ߫.

ߢߐ߲߯ ߕߊߦߋߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߫ ߢߐ߲߯ ߕߊߦߋߓߊߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߢߍߓߍ߲߬ ߠߊ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߊ* ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ . ߋ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߟߊߝߛߊ߫ ߣߌ߫ ߕߌߋߙߌ ߟߊߝߛߊ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌ ߝߊ߲߬-ߊ- ߝߊ߲߬ ߘߐ߫ ، ߢߐ߲߯ ߠߊߝߛߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߯ ߛߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ . ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߡߎߛߟߊߤߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߕߌ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲ ߕߘߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߫ . - ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߎ ߂ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߂ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߂ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߖߙߊ߬ߞߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߌ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ . ߀߈߲- ߞߏ߫ ߞߕߌ ߣߌ߫ ߕߍߝߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߏߕߌ߮ ߡߊߕߐ߮ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߕߌ߮ ߡߊߝߍߦߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߛߊ߫ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߝߋ߲ ߂ ߢߌߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐߍ߲ . ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߙߋߦߊ߫ ߖߎ߮ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߏ ߢߊߘߐߜߍ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߟߐ߲ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߵ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߛߙߋߦߊ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߕߌߢߍ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߖߊ߲ߧߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߢߐ߲߮ ߛߙߊ߬ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ .

ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߬ߘߍ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߝߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߐ߭ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߰ ߖߐ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ ߢߍߢߌ߲ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫  ߛߏ ߟߊߘߊ߲ .

ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߞߟߍ߬ ߞߐ߬ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߰ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߛߙߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߣߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲ ߝߋߎ߫ ߓߊ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߘߐߛߏ߯ߙߋ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߡߊߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߌ߮ ߖߙߊ߬ߞߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߢߐ߯ߛߐ߫ ߲ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߕߌ߱ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߢߣߊ߫߸ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ . ߞߏ߫ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߢߍߕߍ߰ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߝߐ ߟߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߖߏߕߌ߮ ߖߎ߬ߛߎ ߛߎߡߊ߫ ߟߊ߫ .

ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ ߞߘߐ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ ߟߌ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߘߚߎ߫ .
  • ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߛߎ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߊߘߌߡߌ߲ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߖߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߏ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ، ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߞߢߊ߬ ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߙߊ ߣߌ߫ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ ߦߴ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ ߣߴߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߣߌ߫ ߛߋߦߌ߲ ߘߊߓߊ߲ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ . ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߕߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߞߍ߫ ، ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߐ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ ߕߐ߲߫ ߕߌߢߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ . ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߊ߰ ߟߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߢߌ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߕߊߥߎ߫ ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߕߊߥߎ߫ ߓߛߌߞߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߰ߟߌ߫ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ߕߋ߬-ߒ-ߕߟߏ߬- ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߛߕߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߬ ߜߊߛߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߬ ߟߊ߬ ߛߐ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߎ߬ ߟߊ߬ ߕߍ߯ߟߌ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߎߋ߯ .
ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߐ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߐ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߖߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߘߐ߫ .

ߞߏ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߓߊ߯ ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߥߟߌ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ ߡߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߐ߲ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ . ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߢߍ߫ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߲ߛߊ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߓߍ߲ ߘߐ߫، ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫

     ߓߊߘߋ߲߫ ߞߟߍ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ، ߣߴߊ߬ ߡߍߣߍ߲ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߛߌ߰ߢߐ߬ ߢߌߡߊ ߕߍ߫ .

ߞߏ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߜߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߓߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ ߓߍ߯ ߢߍߓߍ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ ߡߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߛߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ .