ߡߊߌߞ ߕߊߌߛߐ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߌߞߊߍߟ ߕߊߌߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߌߞ ߕߊߌߛߐ߲߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃߀/߁߉߆߆ ߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߓߑߙߎߞߑߟߊ߲ߣ ߞߌ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊߌߞ ߕߊߌߛߐ߲߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Mike Tyson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߌߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߕߊߌߛߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1966 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߑߙߎߞߑߟߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߙ߭ߏߓߍ߲߫ ߜ߭ߌߝߌ߲ߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲ߗߍ߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߦߊ, ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ, actor, voice actor, ߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ, podcaster ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Lifestylevegetarianism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬bipolar disorder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏboxing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sports discipline competed inboxing, heavyweight ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Mike Tyson vs. Mitch Green, Evander Holyfield vs. Mike Tyson II ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊCus D'Amato ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲WWE Hall of Fame, International Boxing Hall of Fame ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.miketyson.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Personal pronounL485 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߊߌߛߐ߲ ߠߊ߫ ߞߘߎ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫ ߖߌߘߊ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߘߌ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߸ ߞߊߙߏ߫ ߄ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߕߙߌߝ߭ߐߙ ߓߊߙߑߓߌߞ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߌߘ ߘߊߌߣߊߡߌߕ (ߘߋߣߍ߲߫ ߜߟߐߡߌ߲ߡߊ) ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߊߙ߭ߐ߲ / ߊߦߐ߲߫ ߡߊߌߞ (ߣߍ߰ߝߌ߲ ߡߊߌߞ)߸ ߕߊߌߛߐ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߞߟߍ߬ ߁߉ ߝߟߐ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߁߂ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ WBC ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫߸ WBA ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߈߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ IBF ߛߎߘߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߖߌߘߊ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߟߊߡߙߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߣߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߖߋߡߛ ߓߎߛߑߕߊ߫ ߘߎߜ߭ߑߟߊߛ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬. ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߕߊߌߛߐ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߘߋߖ߭ߌߙߋ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߛߙߊߕߌߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߊߌߛߐ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߉߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߊߟߌߞ ߊߓߑߘߎߟߑߊ߬ߖ߭ߌ߬ߖ߭ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫, ߕߊߌߛߐ߲ ߞߊ߬ ߞߘߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ WBA ߣߌ߫ WBC ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߌߝ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߤߏߟߌߝߌߍߟߘ ߞߘߐ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫߸ ߕߍߟߐߟߊ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߊߟߐ ߞߐ߫ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ ߁߁߲ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߬߸ ߕߊߌߛߐ߲ ߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߤߏߟߌߝߌߍߟߘ ߗߌ߲߫ ߊ߬ ߕߟߏ ߟߊ߫. ߂߀߀߂ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߃߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߜߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲ (knockout) ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߟߌߣߐߞߛ ߟߋߥߌߛ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߂߀߀߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃߀߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߙ߭ߌ߲ߜ߭ (ߞߏ߰ߙߌ) ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߏߢߐ߲߮ߦߊ (ߞߐ߲ߔߋߕߌߛ߭ߐ߲) ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߂߀߀߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߉ ߕߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊߣߌ߫ ߥߟߌߦߊߡߛ ߣߌ߫ ߞߋߝ߭ߌ߲ ߡߊߞߓߑߙ߭ߊߌߘ ߟߎ߫ ߞߘߐ߫. ߡߊߌߞ ߕߊߌߛߐ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߕߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߙ߭ߌ߲ߜ߭ (ߞߏ߰ߙߌ) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߘߊ߲ߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬

ߞߘߎ߬ߟߌ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߘߊߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬

ߞߘߎ߬ߟߌ ߞߐߞߊ߲ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]