ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ
Jan Brueghel d. O. - Allegorie van de geur.jpg
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲physical phenomenon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫smell ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬aroma compound ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߲ ߢߊߖߎ߯ ߣߺߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߺߴߛߋ߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߣߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߬ߓߐ ߝߟߍ߫ :

ߞߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߫ ߢߊߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߜߏߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ : ߓߏ߬ ߞߛߊ ߸ ߘߊ߫ ߞߛߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫..... ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߏ߭ ߟߊ߫ ߸ ߞߛߊ ߟߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫...، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߛߊ ߘߌ߫ .

ߛߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߛߊ߫ ߢߊߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߌߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ، ߛߎߡߊߙߋ߲߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ...... ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߏߦߊ߫ ߛߌ߫-ߌ-ߛߌ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫ .

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊ ߦߊ߫ ߜߏ߫߹ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߘߌ߫߹ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߘߌߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߛߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߕߙߐ߫ ߊ߬ ߝߐ ߟߺߴߌ ߟߊ߫ ߞߌߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߞߛߊ߫ ߜߏߡߊ߲ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߫ ߘߌߡߊ߲، ߓߊ߸ ߞߛߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߜߏ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߎߡߊ ߓߍ߯ ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߜߏ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ .

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߌߙߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߺߴߊ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߞߛߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߫ ߞߛߊ ߥߟߊ߫ ߛߎߡߊ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ ߟߋ߬ ߣߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߡߊߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߛߊߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎߡߊߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߴߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߦߴߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ .

ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߊߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ (ߡߟߊߓߌߘߌ߲߫) ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߢߊߢߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߡߍߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߝߋ߲ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊߝߐ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߡߊߙߊ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߐ߲ ߹ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߛߊߡߍߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߸

ߝߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ ߓߎ߬ߙߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ (ߡ.ߘ) ߞߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߴߌ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߺߴߏ߬ ߕߌ߱ ߡߺߴߌ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߵߌ ߖߓߍ߫ ߸ ߞߏ߫: ߓߊ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߢߊ ߘߴߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ߒ߬ߠߊߝߋ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߛߍ߲ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߺߴߌ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߺߴߌ ߖߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߬ߟߌߦߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߹ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬.

ߛߊ߯ߡߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߟߊߕߏ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߡߊߙߊ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߖߎ߯ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߛߊ߫ ߸ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߹ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߰ ߹ ߓ.ߞ (ߡ.ߘ).

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߺߴߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߯ߙߏߡߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߎ߯ ߞߛߊߓߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߍ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߞߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߛߎߡߊߡߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߐ߲߬ߤߐ߲ ߹ ߤߊߟߌ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߝߊ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߝߋߝߋ߫ ߹ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߊߦߋ߫ ߝߍ߯ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߯ߡߍߓߊߟߌߦߊ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߝߐߒߝߋ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ «ߡߊ ߦߴߊ߲ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫» ߹߹