ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲physical phenomenon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫sense of smell ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬aroma compound ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊsmells of ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߲ ߢߊߖߎ߯ ߣߺߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߺߴߛߋ߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߣߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߬ߓߐ ߝߟߍ߫ :

(ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫)

ߞߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߫ ߢߊߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߜߏߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ : ߓߏ߬ ߞߛߊ ߸ ߘߊ߫ ߞߛߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫..... ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߏ߭ ߟߊ߫ ߸ ߞߛߊ ߟߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫...، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߛߊ ߘߌ߫ .

ߛߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߛߊ߫ ߢߊߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߌߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ، ߛߎߡߊߙߋ߲߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ...... ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߏߦߊ߫ ߛߌ߫-ߌ-ߛߌ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫ . ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߛߊ ߦߊ߫ ߜߏ߫߹ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߘߌ߫߹ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߘߌߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߛߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߕߙߐ߫ ߊ߬ ߝߐ ߟߺߴߌ ߟߊ߫ ߞߌߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߞߛߊ߫ ߜߏߡߊ߲ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߫ ߘߌߡߊ߲، ߓߊ߸ ߞߛߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߜߏ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߎߡߊ ߓߍ߯ ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߜߏ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ .

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߌߙߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߺߴߊ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߞߛߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߫ ߞߛߊ ߥߟߊ߫ ߛߎߡߊ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ ߟߋ߬ ߣߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߡߊߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߛߊߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎߡߊߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߴߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߊ ߦߴߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ .

ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߊߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ (ߡߟߊߓߌߘߌ߲߫) ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߢߊߢߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߡߍߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߝߋ߲ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊߝߐ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߡߊߙߊ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߐ߲ ߹ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߛߊߡߍߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߸

ߝߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ ߓߎ߬ߙߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ (ߡ.ߘ) ߞߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߴߌ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߺߴߏ߬ ߕߌ߱ ߡߺߴߌ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߵߌ ߖߓߍ߫ ߸ ߞߏ߫: ߓߊ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߢߊ ߘߴߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ߒ߬ߠߊߝߋ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߛߍ߲ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߺߴߌ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߺߴߌ ߖߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߬ߟߌߦߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߹ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬.

ߛߊ߯ߡߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߟߊߕߏ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߡߊߙߊ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߖߎ߯ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߛߊ߫ ߸ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߹ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߰ ߹ ߓ.ߞ (ߡ.ߘ).

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߺߴߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߯ߙߏߡߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߎ߯ ߞߛߊߓߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߍ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߞߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߛߎߡߊߡߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߐ߲߬ߤߐ߲ ߹ ߤߊߟߌ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߝߊ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߝߋߝߋ߫ ߹ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߊߦߋ߫ ߝߍ߯ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߯ߡߍߓߊߟߌߦߊ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߝߐߒߝߋ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ «ߡߊ ߦߴߊ߲ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫» ߹߹  ﴿﴿ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬﴾﴾ 


ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬, [28/09/2021 07:50] ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߝߟߐ: {ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲}

    ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߕߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߏߦߊ߲߫، ߊ߬ ߝߐߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߦߋ߫ ߟߊߺߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߺߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫،ߦߏ߫ :
 ߊ ߋ  ߌ  ߍ  ߎ  ߏ ߐ... 

ߓߊ، ߓߏ، ߛߌ،.....

  ߊ߬ ߟߊߺߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߰ ߌߣߊߝߐ߫ ߌ ߦߺߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫: (ߊߺߊ߬، ߋߺߋ߬،..... ) 
      ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߜߍߟߍ߲:
   ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : (ߞߎߡߊߘߋ߲=ߞߎ߫ ߡߊ߫ ߘߋ߲)

ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ (ߞߎ߫ ߡߊ߫) ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߬ߙߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߣߊ߬ (ߘߋ߲) ߡߝߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߫-ߡߊ߫-ߘߋ߲

 ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫.


   {ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲}: (ߊ߫) 
  ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߋ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߘߐ : {ߊ߫ ߋ߫ ߌ߫ ߍ߫ ߎ߫ ߏ߫ ߐ߫ ߒ߫}، ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊߺߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߙߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߥߟߊߞߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :
  ߒ߫، ߓߊ߲߫، ߟߊ߫، ߝߐ߫، ߛߊ߫،....
        ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ:
    ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ ߛߺߴߊ߬ߺߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߐ߫، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : (ߞߊ߲ߞߊ߲߫)
  ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ (ߞߊ߲߫) ߝߟߐߡߕߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߺߓߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߙߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߍ߫ (ߞߊ߲߫) ߟߊߓߊ߲ߠߕߊ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߝߕߐ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ (ߞߊ߲߫ ߞߊ߲߫) ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߙߊ ߞߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߣߺߴߌ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߐߣߙߊ (ߞߊ) ߣߙߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߌ ߘߌߣߺߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ ߟߊ߬ߓߙߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߕߋ߲߬ ߖߋߎ߲߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : {ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ}߸ ߏ߬ ߘߺߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ (ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭߬ ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߐ߫߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊߺߘߋ߲߫ ߡߍ߲ ߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߜߋ߲߭ ߘߏ߫ ߣߙߊ߫ ߘߺߴߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߓߟߋߣߺߴߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߍ߲.

     {ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ (ߊ߭)}
   ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߘߋ߲ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߰ ߛߌ߰ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ :(ߊ߭ ߋ߭ ߌ߭ ߍ߭ ߎ߭ ߏ߭ ߐ߭ ߒ߭)، ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ߘߐ ߞߏ߫ (ߊ߬ߊ، ߋ߬ߋ، ߌ߬ߌ،ߍ߬ߍ،...) 


       ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ : 
  ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߺߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߺߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : 
 
  ߊ) ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߺߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߟߎ߬ : (ߓߊ߭ߞߐ߬ߦߐ، ߝߎ߭ߓߊ߬ߟߌ،...)
   ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫(ߓߊ߭) ߡߍ߲ ߠߊ߫ (ߞߐ߬) ߡߍ߲ ߣߙߊߺߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߰ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ (ߓߊ߭ߞߐ߬ߦߐ) ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߝߺߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߫߹ ߌߟߋ ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߊ߲߬ ߓߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ (ߓߊ߭ߞߐߞߐ) ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߝߐߢߊ ߣߺߴߊ߬ ߞߘߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߓߊ߸ ߒߞߏ ߞߌߙߍߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߺߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲ ߝߐ߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߣߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߰ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߗߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߰ ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߋ߫. 
 ߋ) ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߊ ߟߎ߬ : *(ߔߏ߲߭ߔߏ߲߭߸ ߞߏ߭ߞߏ߭،... )
 ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߝߟߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߌ ߡߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ (ߞߏ߭ߞߏ߭)، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߺߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ (ߞߏ߭ߞߏ߫) ߌ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߘߐ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.


       {ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲} :


  ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߌ߲ߡߊ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ (ߊ߬  ߋ߬  ߌ߬  ߍ߬  ߎ߬  ߏ߬  ߐ߬  ߒ߬)، ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߙߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߥߟߊߞߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: (ߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬، ߓߊ߬ߓߊ߬، ߣߊ߬،... )
        ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ :
    ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ، ߊ߬ ߕߍߡߊ߬، ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߘߋ߫، ߒ ߡߺߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߕߎ߲߰ ߘߺߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߺߡߊߦߟߍ ߟߊߺߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫(ߛߓߍߢߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߐߢߊ ߘߐ߫) ، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬, [28/09/2021 07:50] ߊ) ߣߊ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ (ߣߊ߬ߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫) ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߞߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ *ߣߊ߬ߣߊ߫... ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߎ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫

  ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߕߎ߲߰ ߘߺߴߊ߬ ߒߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ : *ߣߊ߬ߣߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬...
   ߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߓߊ߬ߓߊ߬) ߝߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏߡߊߛߓߏ߫ (ߦߟߍ߬) ߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ (ߓߊ߬ߓߊ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫)، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߲߰ ߘߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ : (ߓߊ߬ߓߊ߬ ߦߟߍ߫ ߘߊ߫)، ߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߗߐ߫.

     { ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲}
   ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߯ߟߊ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ : (ߊ߮  ߋ߮  ߌ߮  ߍ߮  ߎ߮  ߏ߮  ߐ߮  ߒ߮)، ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߘߊߡߌߣߊ ߦߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߐ : (ߊߺߊߺߊ߬ߺߊ߬، ߋߺߋߺߋ߬ߺߋ߬،...)، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߺߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ : ߊ߮، ߡߙߊ߬ߓߊ߮، ߛߋߕߌ߮، ߕߍ߮،... 
   ߞߎߡߊ߫ ߟߊߜߐߞߎߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߎ߯ߟߊߣߍ߲ ߧߋ߫ ߝߐߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߓߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߓߟߋߣߍ߲߫ ߏ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫،
   ߊ߬ ߢߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ (ߞ) ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : (ߊ߮=ߊߞߊ،  ߋ߮=ߋߞߋ،  ߌ߮=ߌߞߌ،  ߍ߮=ߍߞߍ،... )، ߣߌ߲߬ ߠߺߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߕߍ߮) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߕߞߍ)، (ߛߋߕߌ߮) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߛߋߕߞߌ)، (ߡߙߊ߬ߓߊ߮ = ߡߙߊ߬ߓߞߊ)، ... 
   ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߛߓߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߐߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ. 


        ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ:
  ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ (ߝߎ߯ߟߊߺߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߠߊ߲ : [ ߊ߮ ] ) ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߝߋߎ߫߸ ߊ߰ ߞߍ߫ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : ߛߋߓߊ߮، ߡߙߊ߬ߺߓߊ߮، ߞߎ߲߬ߺߕߌ߮، ߊ߬ ߣߌ߫...
  ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ ߞߙߊߞߏ:ߛߋߓߊ߮=ߛߋߓߊ߯ߦߊ، ߞߊ߲ߕߌ߮=ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ
   ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ (ߛߋߓߊ߮) ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫: (ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߓߊ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߰ߺߣߍ߲߬ (ߛߋ) ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߰ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߘߌ߫.
  ߞߙߊߞߏ:ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߙߊߞߏ:ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬. 
    ߣߺߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߬، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : 

ߞߙߊߞߏ:ߡߙߊ߬ߓߊ߮=ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߕߐ، ߞߎ߲߬ߕߌ߮=ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ.

  ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ (ߞߎ߲߬ߕߌ߮) ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ (ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ) ߘߌ߫، ߓߊ߸ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߋ߫ ߞߐ߲߬ ߘߺߴߊ߬ ߢߍ߫ ߣߺߴߏ߬ ߦߋ߫ (ߞߎ߲߬) ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ (ߕߌ߮) ߞߍ߫ (ߕߌ߰) ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߬.
  ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߞߎߡߊߺߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߲ (ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊߺߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲) ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߘߌ߫ ߦߏ߫ (ߛߋߓߊ߮=ߛߋߓߊ߯ߦߊ)
   ߣߺߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߬ ߕߊ߲߬ : (ߣߊ߬ߓߊ߮=ߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ)


    (ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲) :
    ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߯ߟߊߣߍ߲ ߢߊߛߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ߲ ߝߍ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ : (ߊ߯  ߋ߯  ߌ߯  ߍ߯  ߎ߯  ߏ߯  ߐ߯  ߒ߯)،

ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߓߙߊ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߐ : ߊ߯ ߋ߯..


       ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ :
    ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ، ߊ߬ ߕߍߡߊ߬، ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : ߊ߯، ߓߊ߯ߙߊ، ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ،...
   ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫. 

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫߹

    ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ : (ߊ߱)
  ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߧߋ߫ ߝߎ߯ߟߊߣߍ߲ ߢߍߛߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ : {ߊ߱  ߋ߱  ߌ߱  ߍ߱  ߎ߱  ߏ߱  ߐ߱  ߒ߱}، ߊ߬ ߝߐߣߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲߸ ߓߺߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߐ : {ߊ߬ߺߊߺߊ߰، ߋ߬ߺߋߺߋ߰، ߍ߬ߺߍߺߍ߰،...} 


         ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ :
 ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߗߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߣߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߙߊ߬ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : ߟߊ߱ߖߌ߬ ߞߊ߱ߟߊ߭ ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߬ ߛߐ߱ߛߐ߱ ߛߊ߱ߡߏ߬ߙߌ߬ ߛߐ߱ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍ߫߸ ߌ ߡߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߟߊߒߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߯ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߝߣߊ߫߸ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߺߴߊ߬ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬, [28/09/2021 07:50] ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.

    ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߡߝߊߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߣߺߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫،ߝߏ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߧߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫.

     ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ (ߊ߰) : 
  ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߌ߲ߡߊ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߍߘߐ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߕߊ ߘߋ߬، ߓߊ߸ ߏ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߜߊߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߺߓߌߘߌ߲߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫، ߛߊ߲߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߦߺߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߜߊߟߋ߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊߖߊ߲߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߔߊ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߘߐ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ : (ߊ߰  ߋ߰  ߌ߰  ߍ߰  ߎ߰  ߏ߰  ߐ߰  ߒ߰). 


        ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ :
ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߺߣߍ߲ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߺߘߋ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߢߍ߫ (ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)߸ ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰ ߞߣߺߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ߺߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ :

( ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬)

  ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߰ ߦߏ߫ ߌ ߦߺߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ :

( ߊ߬ߺߊ߫ ߕߋ߲߬ߋ߲߫ ߠߋ߬) ߞߊ߬ߘߕߍ߬ ߊ߬ ߛߓߍߺߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ : ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ .

  ߊ߬ ߣߌ߫ (ߡߐ߰ ߝߍ߬ߕߐ)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߍ߬ ߞߏ߫ : (ߡߐ߬ߐ߫ ߝߍ߬ߕߐ) ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߓߍ߫ ߝߋߎ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߎߡߊ ߡߣߊ߫ ߣߺߵߊ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߫߸ ߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߢߊ. 
   ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬، ߓߊ߬ߓߊ߬= (ߓߊ߬ߓߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫) ߝߏ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߟߊߕߌ߲ ߧߋ߫ ߦߋ߫ ߟߺߵߊ߬ ߝߕߐ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬. 
  ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߺߴߊ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߘߋ߫ ߝߏ߫ ߣߺߴߊ߬ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߌ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.


   ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߞߏߢߌߡߊ.

 • ߥߎߦߊ߫ ߛߙߊߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ( ߕ.ߖ. ) ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫:*

ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߭ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ ߡߊ߬ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߂߁߃߅. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߂߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߖߐ߲߭ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ( ߤߙߍ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߛߊ߲߭ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߌ߫ 》. ߕߊߙߑߜ߭ߌ߯ߺߓߎ߫ ߥߊ߫ ߕߊ߬ߙߌ߬ߤߌ߯ߓߎ߫ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߃߀߂ . ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߃߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߘߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߞߴߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ߙߊߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߛߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߡߊ߬ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߄߃߉߅. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߄߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߎ߲ ߕߍ߰ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߢߊߘߐߕߍ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߛߎ߲ ߕߴߏ߬ ߖߎߓߟߎ߬ߛߙߊ ߓߐ߫ ߤߊ߬ߟߵߊ߬ ߞߵߏ߬ ߛߎ߲ߘߏ߲ ߞߍ߫》 . ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߅߄߆߂. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߅߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߲߫، ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߣߐ߲߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ( ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ )، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߓߙߊ߬ߦߌ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߘߐ ߏ ߘߌ߫ 》 . ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߌ߯ߺߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߫ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߁/ ߂߉߄. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߆߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߙߊ߬ߦߌ ߘߎ߲ߠߌ߲߫ ߛߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߕߍ߫ ߟߋ߬، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߖߞߊ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߁߈߈߆. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߇߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߊߟߎ߫ ߛߎ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߃߅߀߄ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߈߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߛߎ߲ߕߐ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߐ߮ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߌ߫ 》 . ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߅߉߇߂. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߉߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߖߐ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߓߊߞߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߕߍ߯ߟߞߊߟߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߁߂/ ߁߁. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߀߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߣߊߞߐ ߦߋ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎߟߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߲߬ߕߐߟߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߛߏ߬ ߢߊߥߟߎߞߎ ߟߎ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߛߎ߲ߘߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ 》. ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߌ߯ߺߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߫ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ߅߉߄. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߁߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ 》. ߕߊߙߑߜ߭ߌ߯ߺߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߫ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߄߉߂. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߂߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߕߊ߫ ߥߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫ ( ߆߀߀߀ ) ߟߵߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ 》. ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߌ߯ߺߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߬ߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߬ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߅߉߈. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߃߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߏߝߐߓߊ߮ ߡߊߞߕߏߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߙߊߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ ߞߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ 》. ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߌߺߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߬ߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߬ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߆߀߀. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߄߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߞߊ߬ ߛߎ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߯ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ 》. ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߺߌ߯ߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߬ߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߬ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߆߄߃. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߅߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߎߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߘߌ߫ 》 . ߕߊ߬ߙߑߜ߭ߺߌ߯ߓߎ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߬ߙߑߤߌ߯ߺߓߎ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߝߙߍߕߍ ߁/ ߃߈߂. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߆߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߘߊߘߐߞߏ߬ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߘߐߞߏ߬ ߥߎ߬ߙߊ߫ ߝߍ߬ 》 . ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߄߀߁. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߇߲ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:《 ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߡߊߞߍ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ 》. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߍߙߊ ߝߙߍߕߍ ߄߀߁.

            🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߫.

ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߁߄߈߲ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߢߊߝߐ߫ ߞߐߘߍ߫.