Global group management

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
abusefilter-maintainer
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
Founders
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (createaccount)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (import)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (importupload)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߡߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ (minoredit)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Purge the site cache for a page (purge)
 • ߞߐߜߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ (read)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ (sendemail)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (suppressionlog)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ (unwatchedpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ (upload)
 • View files and pages in the ߞߐߕߐ߮ and ߞߐߕߐ߮ ߢߊߝߐߞߣߍ namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
 • ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ (viewmywatchlist)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ (viewsuppressed)
Global bots
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • Be treated as an automated process (bot)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • ߛߓߍߟߌ API ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (writeapi)
global-deleter
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-rootuserpages)
 • ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (move-subpages)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edit)
 • ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitecss)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejs)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejson)
 • CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editusercss)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Global rollbackers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߘߌ߫. (markbotedits)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
Global sysops
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ (block)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬ (blockemail)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ. (deleterevision)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitecss)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejs)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejson)
 • CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editusercss)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjs)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ CSS ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (import)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߘߌ߫. (markbotedits)
 • ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ (mergehistory)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-categorypages)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-rootuserpages)
 • ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (move-subpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬. (patrol)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ (reupload)
 • ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (reupload-own)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
 • ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ (unwatchedpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ (upload)
New wikis importers
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (import)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (importupload)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (move-subpages)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombudsmen
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (suppressionlog)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ (viewsuppressed)
OTRS members
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ߞߐߜߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ (read)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Export pages including linked pages up to a depth of 5 (override-export-depth)
Staff
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • ߞߐߜߍ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (bigdelete)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ (block)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬ (blockemail)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ. (deleterevision)
 • ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edit)
 • ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ (editcontentmodel)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitecss)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejs)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejson)
 • CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editusercss)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjs)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ CSS ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬. (hideuser)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (import)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (importupload)
 • Use Special:Investigate and view the log of prior investigations (investigate)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-rootuserpages)
 • ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (move-subpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ (patrolmarks)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • Purge the site cache for a page (purge)
 • ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ (reupload)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ (sendemail)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (suppressionlog)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • View, hide and unhide specific revisions of pages from any user (suppressrevision)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ߴ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (unblockself)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
 • ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ (unwatchedpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ (upload)
 • ߞߐߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ URL ߘߐ߫ (upload_by_url)
Stewards
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • ߞߐߜߍ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (bigdelete)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ (block)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬ (blockemail)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (createaccount)
 • ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫) (createpage)
 • ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ (createtalk)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ. (deleterevision)
 • ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edit)
 • ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߟߊߝߌߛߦߊߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editmyoptions)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • Edit pages protected as "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editsemiprotected)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitecss)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejs)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejson)
 • CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editusercss)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjs)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ CSS ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬. (hideuser)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (import)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (importupload)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߘߌ߫. (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ (mergehistory)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move)
 • ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-categorypages)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (move-rootuserpages)
 • ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (move-subpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬. (patrol)
 • ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ (patrolmarks)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • Purge the site cache for a page (purge)
 • Rename users (renameuser)
 • ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ (reupload)
 • ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (reupload-own)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (suppressionlog)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • Review translations (translate-messagereview)
 • ߴ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (unblockself)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
 • ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ (unwatchedpages)
 • ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ (upload)
 • ߞߐߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ URL ߘߐ߫ (upload_by_url)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ (viewsuppressed)
System administrators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬ (autopatrol)
 • ߞߐߜߍ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (bigdelete)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ (block)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬ (blockemail)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ. (deleterevision)
 • ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edit)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editinterface)
 • Edit pages protected as "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬" (editprotected)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitecss)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejs)
 • ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editsitejson)
 • CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (editusercss)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjs)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ CSS ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit membership to global groups (globalgroupmembership)
 • Manage global groups (globalgrouppermissions)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Export pages including linked pages up to a depth of 5 (override-export-depth)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)
 • ߞߐߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ URL ߘߐ߫ (upload_by_url)
 • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ ߓߍ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (userrights)
 • ߥߞߌ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ (userrights-interwiki)
WMF Ops Monitoring
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Be treated as an automated process (bot)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (apihighlimits)
 • ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ (browsearchive)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (suppressionlog)
 • View, hide and unhide specific revisions of pages from any user (suppressrevision)
 • ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ (undelete)