ߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒߧߋ

Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ view the current transcoding status߸ ߞߏߛߐ߲߬

ߌ ߣߊ߬ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߘߐ߫: ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ.