ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߐ߲ߔߌ߬ߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߐ߲ߔߌ߬ߣߌ߫
food manufacturer, ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ, public company, ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Dow Jones Industrial Average, S&P 500, S&P 100 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Industrybeverage industry, food industry, fast-moving consumer goods ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1892, 1886 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲Coca-Cola (NYSE: KO) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Cola Wars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Coca-Cola ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Asa Griggs Candler, John Pemberton ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮James Quincey ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐEnjoy Coca-Cola! ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Legal formDelaware corporation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߦߙߐߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byBerkshire Hathaway, The Vanguard Group, BlackRock ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stock exchangeNew York Stock Exchange ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Ig Nobel Prize ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌplastic pollution ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Product or material produced or service providedCoca-Cola, soft drink, non-alcoholic beverage, alcoholic beverage ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has facilityThe Coca Cola Company ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.coca-colacompany.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://web.archive.org/web/20200224013313/http://www.fundinguniverse.com/company-histories/the-coca-cola-company-history/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫plastic, plastic bottle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionTate, Collection Sports Heritage NOC*NSF, Museum Deelen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official shop URLhttps://us.coca-cola.com/store/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MAC Address Block Large IDFCD4F2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of Coca-Cola brands, list of assets owned by The Coca-Cola Company ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߐ߲ߔߌ߬ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߲߬ߝߋ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߬߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫. ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߡߌ߲߬ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߝߋ߬ߙߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲߫ ߕߍ߫ ߡߌ߲߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߲ߛߊ߲ߕߙߋ ߝߋ߬ߙߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߙߐߔ ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߐ߲ߔߣߌ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߊߛߌߦߟߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߛߑߕߌߕ ߔߍ߲ߓߍߙߑߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߈߈߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߉ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂߃߀߀ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߋߛߊ߫ ߜ߭ߑߙߊߌߜ߭ߛ ߞߍ߲ߘߑߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߬ ߁߈߉߂ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߲߬߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫, ߒ߬ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌߟߥߊߙߌ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߈߉ ߟߊ߫:  ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߥߊߟߌߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߌߙߏ߫ ߞߐ߲ߛߊ߲ߕߙߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߐߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫. ߞߍ߫ ߘߎ߲ߘߋ߲߫ ߘߐ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߓߟߏ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߙߌ߬ߝߑߙߌߛ߭ߑߡߍ߲ߕ. ߥߊߟߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ NYSE ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ DJIA ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ S&P ߅߀߀ ߣߌ߫ S&P ߁߀߀ߌ߲߬ߘߍߞߛ ߟߎ߫. ߞߏ߬ߞߊߞߏ߬ߟߊ ߞߐ߲ߔߣߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߥߟߏߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߣߊ ߘߐ߫ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫)߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߫ߘߏ߲ ߞߙߌߕߌߕߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߡߣߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬_ߊ߲߯_ߛߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߲ߘߋ߲ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߁߀ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߊ߬ ߡߣߊ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߟߏߒߘߐ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ: ߁߈߈߆-߁߈߈߉[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߕߊ ߈, ߁߈߈߆߸ ߓߊߛߌߓߏ߲ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߐ߲ߣ ߛߑߕߌߕߝ ߔߍ߲ߓߊߕߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߌߙߏ (sirop) ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߑߙߍ߲ߗ ߥߊߌ߲ߣ ߞߏߞߊ. ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߏߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲ (ߊߟߌߞߐߟߌ) ߟߊߕߐ߲ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߝߑߙߊ߲ߞ ߙߏߓߌ߲ߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߍ߲ߓߊߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߢߊߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬. ߤߊߘߐ߲߫ ߛߐ߲ߘߓߑߟߐ߲ߡ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߔߍߙ ߣߏߥߍߟ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߆, ߁߈߈߇ ߟߊ߫߸ ߔߍ߲ߓߊߕߐ߲߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߡߊ߬ߛߓߍ (marque) ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫: ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߗߍ ߜ߭ߑߙߊߜ߭ߛ ߞߍ߲ߘߑߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߛߊ߲߬ ߔߍ߲ߓߊߕߐ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬߸ ߘߟߊ߫ ߂߃߀߀ ߟߊ߫. ߔߍ߲ߓߊߕߐ߲߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆, ߁߈߈߈ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߓߏ߲ ߝߋ߬ߙߋ ߞߐ߫ ߁߈߈߇ ߣߌ߫ ߁߈߈߈ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߕߐ߬ߞߎߘߎ߲ ߤߊߞߍ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߕߏ߫ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߕ ߅ (ߝߊߌߝ߭ ߛߍ߲ߕߛ «five cents») ߜ߭ߊ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫. ߁߈߉߀ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߘߊߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߑߟߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߞߊ߫-ߞߏ߬ߟߊ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߜߋߣߎ߲߫ (sirop) ߝߙߋ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ٪߄ ߀߀߀ ߘߐ߫ ߁߈߉߀ ߣߌ߫ ߁߉߀߀ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߝߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߛߑߕߐߞ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߣߌ߫ ߗߋߕߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߲ߘߋ߲ߦߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߣߊ߫ ߢߡߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߊߟߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]