ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1905 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭hanging ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߓߏߞߋߙߏ߫ ߒߜ߭ߑߥߊߟߌ߫ (ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߄, ߁߉߀߅ ߟߊ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ߘߐߦߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߖߌ߫ ߡߊߖߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߊ߬ߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌ߲߭ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߎ߲߬ߓߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ (ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߊ߲ߜ߭ߊߣߌߞߊ߬). ߡߊ߬ߕߎ߲ߓߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߒߜ߭ߊߙߊ߲ߓߋ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߓߘߊ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߛߟߐߡߌ߲ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߏ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߗߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߏߞߋߙߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߏ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ߟߋ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߊߖߌߡߊߖߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬. ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߙߐ߬ߡߊ߬ ߖߌ (ߡߊߖߌ߫) ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߴߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߡߊ߬ߕߎ߲߬ߓߌ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ (ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮) ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߘߎ߲߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߄ ߡߊ߬ ߁߉߀߅ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߊߓߊ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߏ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ߫ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ߫ ߓߏ߬ߞߋߙߏ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫.

ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ

ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌߞߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߬ ߤߎ߬ߛߋߌߣ ߞߊ߬ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߛߎߥߊߤߟߌ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߌ߲ߖߌߞߖߌߟߋ߫߸ ߏ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊߖߌߡߊߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬.