ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ߫ ߞߎߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߇ /߂߀߁߇،ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߁߈:߅߉

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߘߌߞߏ߬ ߒ ߧߴߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߎߦߌ߯߹

ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߦߌߘߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߢߌ߲߬:

ߊ߫߹ߛߟߊߕߌ߯ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ.. ߌ ߟߊ߫ߡߟߋߞߎߦߊ.. ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߐ߲.. ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ ߤߣߍ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߌ ߞߢߐ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߐ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.. ߝߙߍߕߍߦߊߟߌ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫.. ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫... ،ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߝߍߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߛߍߛߍߛߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߘߊ߲ ߞߣߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߞߙߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߜߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߣߌ߬ߦߙߐ ߦߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ߝߏ߫ ߕߊߥߎߓߊ߯ߒߕߋ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߛߌ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߐ߫߹، ߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߣߴߏ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߦߊ߯ ߞߊ߲߫.. ߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߕߋ߲߬ ߠߋ߬..،ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊߖߎ ߘߏ߫ ߟߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߏߟߏ߲ ߓߊ߯ ߥߙߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߯ߛߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߎ߭ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߘߌ߫ ߞߴߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߊߖߎߓߊ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ، ߞߍߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߌ ߓߊ߯ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߢߣߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߴߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫،ߓߊߏ߬ ߸ߓߊߖߎߡߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ ߓߘߊ،ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߋߟߋ ߛߓߍ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߐ߬ ߥߊߟߊ߲ߥߊߟߊ߲ߠߌ߲ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫.. ߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߕߋ߲߬ ߠߋ߬.. ߌ ߓߊ߯ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߝߏ߫ ߝߙߋߞߋߣߍ߲ ߏ߬ ߦߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.. ߏ߬ ߘߴߌ ߟߐ߬ ߥߊߟߊ߲ߥߊߟߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫،ߓߊ߸ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ - ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫﴿ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫﴾ ߝߋߎ߫ ߋߟߋ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߴߌ ߦߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߔߊߞߌߛߊ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߍߕߍߕߍ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ - ߦߏ߫ ߓߌ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߎ߬ ߢߎߡߊ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߛߎ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐߖߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬،ߒ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߘߌߞߏ߬: ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߐ߬ ߒ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߞߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫،ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߛߓߍߟߌߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲،ߦߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߝߎߛߤߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߓߴߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎߛߤߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍ߬ߒߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߓߍ ߡߊ߬ ،ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߘߊ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߐߦߙߐ ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐ߫ ߞߏߖߎ߯ ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߰ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ،ߒ߬ߞߊ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߭ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߊߖߎ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫،ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬...ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߝߙߋߞߋ߫ ߡߌߛߍ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲߫.

ߒߠߋ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߍߛߐ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߛߎ߮ ߞߊߘߌ ߘߐ߫.

ߒߠߋ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫،ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍߡߊ߬ ߌ ߓߊ߯ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߴߌ ߦߴߊ߬ ߥߟߊߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߑ ߏ߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߝߋ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ߝߎߛߤߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߖߌߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߊ߰ߡߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߞߎߡߊ߫ ߞߎ߲ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߌߞߏ߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߊߝߟߌ߬ߒߡߊ߬ ߕߍ߫. ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߌ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߛߎ߮.

ߊ߲ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߘߐ߫ ߖߐ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߗߍ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߞߦߊ) ߡߙߌߦߊ߫ ߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߲ ߘߐߕߍ߰ ߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߬ߟߌ ،ߖߌ߬ߣߍ߫ ،ߜߋ߲ߞߏ߰ߖߌ߬ߘߊ ،ߊ߬ ߣߌ߫...) ߛߴߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߲ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߐߣ،ߓߊߖߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬،ߐ߲߸ߣߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߛߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫ ߡߙߌߦߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ߒ ߕߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߣߎ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߛߋߞߏ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߒ ߛߎߡߊ߲ ߘߐ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ ߡߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߊߝߍ߬ ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫.

ߣߌ߫ ߒ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬ ߒ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ،ߡߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߥߙߎߞߌ߫.

ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߕߊߦߑߟߊ߲ߘ ߓߊ߲ߞߐߞ.