ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߔߕߏߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Vasco da Gama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߝ߭ߊߛߑߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߜ߭ߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲Count of Vidigueira ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1469, 1460 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߛߌߣߍߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1524 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߐߛ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߘߋ߲ߓߊߟߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎJerónimos Monastery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Estêvão da Gama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Izabel Sodre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Paulo da Gama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊCatarina de Ataíde ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Estêvão da Gama, Cristóvão da Gama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊexplorer, world traveler, seafarer, naval officer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊViceroy of the Portuguese Provinces of India ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Religious orderFranciscans ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊadmiral ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Member of the crew ofSão Gabriel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ (ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߘߐ߫: ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫)߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߄߆߉ ߟߊ߫ ߛߌߣߍߛ߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫, ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߅߂߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄ ߞߏߛ߭ߍ߲߫߸ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߓߊߟߌߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊߔ ߘߋ߬ ߓߐ߲ߣ-ߍߛߑߔߋߙߊ߲ߛ ߟߊߝߏ߬ ߁߄߉߈ ߠߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߄߆߉ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߛߌߣߍߛ߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ-ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߟߎ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߣߏߛߊ߫ ߛߊ߲ߤߏߙߊ߫ ߘߍ߬ ߛߟߊߛ. ߛߌߣߍߛ߸ ߊߟߊ߲ߕߋߗ߭ߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߓߏ߲ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߣߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߌߓߊ ߞߍ߫ ߕߌߓߐ߯ (tuile) ߥߎߟߋ߲ ߘߌ߫, ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߯ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߙߋߞߐ߲ߞߌߛߑߕߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫: «ߡߏߙߍ߫ ߟߊߕߊ߮» ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߛߑߕߋߝ߭ߊߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߔߕߏߞߌߞߊ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߑߞߊߌߘ-ߡߐߙ ߛߌߣߍߛ ߣߌ߫ ߛߌߟߑߝ߭ߍߛ ߟߎ߫ (ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߌߦߊߜ߭ߏ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߏߕߌ߮߸ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߌߛߊߓߍߟ ߛߐߘߙߋ߫߸ ߗ߭ߏߊߥߏ ߛߐߓߙߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߲ߜ߭ߌߟߍ ߘߌ߫. ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߋߛߑߕߋߝ߭ߊߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊߓߍߟ ߛߐߓߙߋ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߊߕߐߡߦߊ ߡߊ߬: ߔߏߟ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫߸ ߗ߭ߏߊߥߏ ߛߐߓߙߋ߫߸ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫߸ ߔߋߘߙߏ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎߋߣߏߛ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߕߙߍߛߊ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫ (ߡߍ߲ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߟߔߏ߫ ߡߍ߲ߘߍߛ ߘߋ߬ ߝ߭ߊߛߑߞߐ߲ߛߋߟߐߛ ߓߟߏ߫).

ߒ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߐ߲߫ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߔߕߏߞߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߕߋߌߞߛߋߌߙߊ ߘߋ߬ ߊߙߊߜ߭ߊߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߋߝ߭ߏߙߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߓߑߙߤߊߡ ߖ߭ߊߞߎߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬.

߁߄߈߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߕߌߦߊߜ߭ߏ߫ ߘߋ߫ ߟߔߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߕߌߦߊߜ߭ߏ߫ ߛߏߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߄߈߁ ߠߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߦߋߝߊߘߌ ߟߊߢߊ߬. ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߞߊ߬ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߟߥߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߋߕߎߓߊߟ ߣߌ߫ ߊߟߑߜ߭ߊߙߝ߭ ߟߎ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߄߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬.

ߌ߲ߘߌ߫ ߥߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߟߌ߫ ߝߟߐߡߊ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߌ߲ߘߌ߫. ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߁߄߉߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߋߞߎ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߢߊߟߐ߲ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߫ (ߛߊߣߌ߲߸ ߓߟߏߡߐ߮߸ ߜߋ߲߭\ߛߋ߲߬ߓߊ߬ߢߌ߲߸ ߡߣߊ\ߝߊ߰ߡߊ߸ ߞߊߣߌ߲). ߤߊ߲ߙߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߄߆߀ ߟߊ߫߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߕߣߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߁߄߇߄ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߍߙߑߣߊߏ߫ ߜ߭ߏߡߍߛ ߓߟߏ߫. ߜ߭ߏ߬ߡߍߛ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊߞߎߘߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߁߄߇߄ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߗ߭ߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߊߟߑߝߐ߲ߛ ߅߲ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߢߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬.

ߓߊߙߑߕߟߏߡߋ߫ ߘߌߦߊߛ ߟߋ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߖߜ߭ߏ ߛߊߏ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߟߌ߫ ߁߄߈߇ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߣ-ߍߛߑߔߋߙߊ߲ߛ ߜߙߋߞߎ߲ ߠߊ߫. ߛߊ߯ߘߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߬ߛߏߓߌ߸ ߓߍ߬ߙߍ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߸ ߖߛߋ߬ߘߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝ߭ߋߣߌߛ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫. ߗ߭ߊ߲߭ ߂߲ ߞߊ߬ ߔߋߙߏ߫ ߘߊ ߞߏߝ߭ߌߟߊ߫ ߟߥߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߌߞߐߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊߣߎߍߟ ߁߭ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߌߛߡߊߙߌߦߊ ߛߟߐߡߌ߲ߠߞߊ (joachimites millénaristes) ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗ߭ߏߊߥߏ ߜ߭ߊߟߑߝ߭ߊߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ ߊߟߑߝߐ߲ߛߏ߫ ߘߋ߬ ߊߟߑߓߎߞߎߍߙߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߟߊߣߐ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߔߙߍߕߙ ߗ߭ߊ߲߭ ߠߊ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐߥߟߏߟߌ߫ ߢߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ߸ ߜ߭ߏߥߊ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫.

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ߸ ߜ߭ߏߥߊ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫.

ߡߊߣߎߍߟ ߁߭ ߓߏ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߞߟߌ߫ (ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬\ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ) ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߁߄߉߇ ߟߊ߫. ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊߜ߭ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߈, ߁߄߉߇ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߗߍ߬ ߂߀߉ ߘߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫ (ߛߊߥߏ߫ ߜ߭ߊߓߙߌߍߟ, ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߞߎߟߎ߲߸ ߛߊߥߏ߫ ߙߝߊߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߔߊߎߟߏ߫ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߊߝ߭ߍߟ ߓߋߙߌߦߏ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߞߏߟߊߎ߫ ߞߏߋߟߑߤߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߐ߯ߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߣߌ߲߬ߕߊ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߐ߲ߖ߭ߊߟߏ ߣߎߣߍߖ߭ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߣߵߏ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߖߌ ߞߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊߥߏ߫ ߓߙߊߛ). ߒ߬ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߘߌ߬ߘߌߡߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬)߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߙߑߕߟߏߡߌ߫ ߖߊߛ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߢߊߝߍ߬. ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߔ ߘߋ߬ ߕߊ߲ߔߍߕ ߟߊ߫ ߁߄߇ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߦߌߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߐ߲ߘߐ߫ (ߛߌ߲ߞߊ߫) ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߟߐ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߔߊ߲ߕߟߊߦߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߁߄߉߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߔߊߘ ߘߊ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߫.

ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߞߊ߬ߟߑߞߎߕ ߖ߭ߡߊ߬ߙߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ — ߟߌ߸ ߞߏߓߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߘߍ — ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߌߛߟߊߞߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ (ߏߕߊߖ߭) ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ (ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬) ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߠߊߕߍ߰ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߴߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߓߊߕߌ߮ (ߊߡߌߙߊߟ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߌ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (ߦߏ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߍ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߘߎ߰ ߞߎߘߊ, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ߬ ߡߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߝ߭ߋߣߕߌߞߊ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߗ߭ߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬߸ ߡߊߟߍߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍߝߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ (ߞߊߙߌߦߍߙ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߡߊߣߎߍߟ ߁߭ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ «ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫»߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߛߊ߬ ߜ߭ߊߛߑߔߊߙ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߫ ߜ߭ߡߊ߫ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߎ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߘߎߡߊ߲߫ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߗ߭ߊ߲߭ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߍ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߑߞߎߕ ߛߊߡߏߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߐߦߌߘߊߟߌ.

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߛߋߟߌ ߞߊ߬ߟߌߞߎߕ ߖ߭ߊߡߏߙߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߁߆߇߂ ߝߊ߲߭ߝߍ߬

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊߡߏߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲ߦߋ߸ ߜ߭ߙߊߝ߭ߎߙ߸ ߁߈߅߀ ߟߊ߫
ߜߊߞߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߊ߲߲߲ߣߍ߲߲ ߞߊ߬߬ߞߎߘߊ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߁߈߅߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߟߐ߬߬߬߬߬ߦߊ߫

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߊ ߜ߭ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߖ߭ߊߡߏߙߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߝߍ߬ ߝ߭ߋߟߛߏ ߛߊߟߑߜ߭ߊߘߏ߫߸ ߁߈߅߀ ߟߊ߫

ߝ߭ߊߛߑߞߏ ߘߋ߬ ߜ߭ߡߊ߫ ߛߋߟߌ ߞߊ߬ߟߌߞߎߕ ߁߄߉߈ ߠߊ߫߸ ߊߟߑߝߙߋߘߏ ߙߏߞߋ߫ ߊߟߑߡߋߌߙߏ߫߸ ߁߉߀߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬