ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]