ߝߎߥߊ߲ ߦߋߟߋ߲ߘߐߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߎߥߊ߲ ߦߋߟߋ߲ߘߐߡߊ ߥߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊߞߟߏ {߁-ߞߘߐߝߐ}:ߕߊ߲ߓߊߞߟߏ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߓߐ߮ ߡߊߢߌߡߌ߲ߢߌߡߌ߲ߝߊ߯ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߖߎ߲߯ߛߊ ߝߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߎߥߊ߲ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߐߗߏ߮ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ **ߝߥ.ߦ** ߊ߬ ߕߐ߯ ߖߎ߲ߛߡߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߎߥߊ߲ ߦߋߟߋ߲ߘߐߡߊ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߝߐߛߑߝߎ߳ߙ ߘߑߊߟߎ߳ߡߌߣߌߦߐߡ) ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ ߦߋߟߋ߲ߘߐ ߣߌ߫ ߝߎߥߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߓߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲ߡߊ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߖߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߊ߬ߙߊ߫. ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߓߐ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߲ߛߎ߲ ߖߌߛߎ߲ߡߊ ߡߍ߲ ߝߐߗߏ߮ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ **ߛ.ߖ߃** ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߖߎ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߡߍߣߍ߲ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߌߦߏ߯ ߡߊߢߌߡߌ߲ߢߌߡߌ߲ߝߊ߯ߟߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߛߌ ߦߋߟߋ߲ߘߐߡߊ **ߞߛ.ߦ** ߥߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߣߍ߮ ߦߋߟߋ߲ߘߐߡߊ **ߓߐ.ߦ** {߂−ߊ߬ ߛߌߘߐ ߝߎߢߍߡߊ} ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲ߓߊߞߟߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߝߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ [ߛߌߘߐ] ߟߊ߫ ߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߎߥߊ߲ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐ ߘߌ߫. ߝߥ.ߦ=ߝߥ =߃߇ߛ ߸ߦ=߃߀ߵ߉߇ߛ ߝߥ.ߦ=߅߇ߵ߉߇ߛ {߃− [ߊ߬ ߝߕߌ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߘߐߦߊ]} %ߝߥ=߄߆ߵ߅߆ %ߦ=߅߃ߵ߄߄ %ߝߥ+%ߦ=߄߆ߵ߅߆+߅߃ߵ߅߆=%߁߀߀ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲ߓߊߞߟߏ ߡߛߐߙߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ % ߝߥ =߄߆ߵ߅߆ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ %ߦ=߅߃ߵ߄߄ ߟߋ߬ ߟߊ߫. {߄−[[ ߊ߬ ߣߊ߬ߝߊ]} ߕߊ߲ߓߊߞߟߏ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ߌߦߏ߯ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߡߊߢߌߡߌ߲ߢߌߡߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌߢߍ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߢߌߣߊ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߥߊ ߣߌ߫ ߞߓߐ ߣߌ߫ ߕߎ߲߬ߓߎ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߕߌߢߍ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߞߛߊߞߊ ߟߊ߫. {߅− ߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ} ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߫߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߓߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬߸ߓߊߏ߬ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߘߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߓߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߥߊߦߌ߲ ߓߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߐߞߛߐ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߖߌߘߐߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߐ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯. {߆− ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߢߊ} ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߊ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߊ߲ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ ߸ߓߟߏߡߊߘߏ߲ ߸ߘߡߊߘߏ߲ ߸ߢߡߊߘߏ߲ ߸ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߘߏ߲. ߣߴߌ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߏ߲߬ߢߊ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߌ ߡߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. {{߇− ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ}} •ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߖߘߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. •ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. •ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍߣߍ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. {{߈−ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫}} ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߓߣߊ (ߞߊ߲ߛߍߙ) ߖߎ߲߯ߛߊߦߟߊ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬.