ߝߊ߬ߙߌ߲߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߝߊ߰ ߗߏ߮ ߁߉߈߅ ߠߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߊߕߌ߮ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߝߊ߰ ߗߏ߮ ߁߉߈߅ ߠߊ߫ :

ߘߊߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߋ߲߬ ߃߂ ߟߊ߫ (ߕߊߙߊ߲ߘߋ ߍߛߌߞߊߟߌߦߋ ߟߊ߫) ، ߘߊ߮=ߞߊ߲߬ ߊߟߌߝߦߊߦߊ߫ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ،

ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߝߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߝߊߙߌ߲߫ ߖߙߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ (ߛߙߏ߬ߘߊ߬ߛߌ ߟߎ߬) ߞߊ߬ߣߌ߲ ،ߤߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߸ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߦߴߏ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߓߊ߯ߙߊߖߎ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߜ߭ߊ߲߬ߜ߭ߊ߲߬ ߞߙߎ ߘߊ߫ ߞߘߐ߫ ߇/߈߲ / ߁߉߈߅ ،

ߡߎ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ؟

ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߰ߝߊ ߡߍ߲ ߘߐߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߟߏ߫ ߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߝߟߐ߫ ߸ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߝ߭ߍ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߒ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ-ߦߌ߬ߘߊ߬ ،

ߒߠߋ ߦߋ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߒ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߒ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߸ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߞߙߎ ߘߐ߫ ،ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ؟ ،

ߒ߬ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊߙߌ߲ ߖߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߕߐ ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ،

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖߙߊ߬ ߟߊߥߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ،ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߸ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߴ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ߞߐ߲ߕߍ߬ ߝߟߐ߫ ߘߴߌߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ،ߓߊ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ،ߒߠߋ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߙߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬-ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ (ߜ߭ߊߙߌߘߋߞߐ߮ߙ) ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ߒߠߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߙߊ߬ ߕߊ߯ߡߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ،

ߞߟߏߣߍߟ ߖߙߊ߬ ߖߊ߲߰ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ؟

ߞߊߙߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߙߊ߬ ߦߋ߫ ߸ߒ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߦߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߝߊ߰ ߸ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ،ߖߙߊ߬ ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ ߸ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ،

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߸ߞߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ ߸ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊ߯ߘ ߞߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊߦߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ،ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ،ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ߦߏ߫ ߊߓߘߎߙߤߊߡߣ ߞߓߊ߬ ߸ߛߌߘߌ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊ߯ߘ ߞߋߕߊ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߦߐ߫ ߸ߖߌߕߐߦߊ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ،

ߟߏ߲߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߆/߂߀/߈߅ ߟߊ߫ ߸ߖߙߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߟߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߞߊ߲߬(ߞߊߛߍߕ) ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ :ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߕߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߢߣߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߛߏߞߙߊߕߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߘߋߞߐߙ ߛߋߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߸ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ،ߦߏ߫ ߊ߯ߡߊߘߎ߬ ߘߡߊߙߏ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߣ ߛߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߸ߤߊ߲߫ ߹

ߒ ߧߋ߫ ߖߊ߲߰ߝߊ߰ߓߊ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ،ߓߊ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߠߌߘߎ߬ߟߌ߬ ߕߙߏߞߏ ߦߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߖߊ߲߰ߝߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߖߎߝߊ ߘߐ߫ ،ߖߙߊ߬ ߕߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ،ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߝ߭ߍ߲ߛߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ،ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ،

ߐ߲߬ߤߐ߲߫߸ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ؟


؟

ߏ߬ ߞߍ ߸ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߣߴߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߙߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߋ߬ ߸ߦߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫ ߸ߡߋ߬ߘߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ؟

ߞߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ،ߞߊ߬ ߞߙߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߘߊߝߍ߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ،ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߥߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߟߏߡߍ߫ ߸ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߦߋ߫ ߖߙߊ߬ ߞߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ،

ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߝߊ߰ߒߕߋ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߘߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߸ߊ߲ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߒ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߓߴߊ߬ ߝߴߌ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߞߍ ߸߇/߂/߈߅ ߟߊ߫ ،ߊ߲ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲߭ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߸ߖߙߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߃ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ (ߕߙߎߥߊߛߍ߮ߙ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߲ߣ ߛߊߟߌߦߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߞߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ߒ߬3߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߓߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ،ߞߐ߲ߕߍ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ،ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߓߊ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ߒ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߧߊ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ߛߏ߬ߝߊ߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ،ߛߏ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߤߊߞߍߕߏ߬ ߹߹

ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߌ߲ ߖߙߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߸ߊ߲ ߠߊ߫ ߊߙߌߡߋ߫ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߸ߊ߲ ߓߘߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ،ߏ߬ ߝߐ ߌߞߘߐ߫ ߸ߞߐ߲ߕߍ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߖߙߊ߬ ߕߏ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߫ ߌ߯ ߥߟߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߲ ߞߐ߫ ߸ߣߴߌ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߸ߖߙߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯߹߹ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߖߊ߲߰ߝߊ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ، ߖߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߸ߘߌߦߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍߣ ߛߊߟߌߦߊ߫ ߞߏߦߊߕߍ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߞߍ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߭ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߝߍ߲ߛߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ،ߏ߬ ߞߍ ߸ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߞߊ߲߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ߌ ߦߴߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊ߯ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߓߊ߲ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߖߙߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߖߐ߫ ، ߞߏ߫ : ߊ߯߹ ߒ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߝߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߕߏ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ،ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߜߍ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲) ، ߖߙߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߎߡߊߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߙߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ߒ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߋ߬ ߹ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߟߏߡߍ߫ ߸ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߙߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬ ،ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߖߙߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߸ߓߊ ߞߏ߫ ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߙߏߟߌߞߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ߛߋߞߎ߬ ߛߏߞߙߊߕߌ߫ ߸ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߘߡߊߙߏ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߤߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߔߏ߬ߟߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߟߊ߫ ،ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ߊ߫ ߹ ߞߏ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߕߐ߫ ߘߌ߫ ؟ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߟߍ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߋߕߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߢߍ߫ ߸ߛߘߍ߫ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ߢߌߣߌ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߸ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ؟ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߙߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߣߌߍߙ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ،ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߏ߫ : "ߡߣߌߍߙ" ، ߏ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏߖߎ߮ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߖߊ߬ߙߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߫:ߊ߯ ߹ ߌ ߡߊߞߎ߲߬ ߸ߒ ߕߍߣߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߦߊߣߌ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ߒ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ، ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߫ ߹ ߓߊߏ߬ ߸ߖߊ߲߰ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ،ߒ߬ߞߊ߬ ߸ߖߙߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎ߫ ߛߎ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߞߍ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߛߎߓߊ߯ߘߓߌ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߌߝߦߊߦߊ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ، ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ߖߙߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߋ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ (ߕߊߙߊ߲ߘߋ ߌߛߌߞߊߟߌߦߋ) ، ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߸ߞߐߕߍ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߏߡߍ߫ ،ߏ߬ ߞߍ ߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : ߥߏ߫ ߝߕߊ߬ߙߊ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߫ ߔߌߢߊ߲߫ ߹ ߏ߬ ߞߍ ߸ߞߐ߲ߕߍ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߕߊ߬ߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߙߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ߖߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߜߍ ߛߏߘߊ߫ ߹ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߘߌ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߖߋߟߌ ߘߌ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߟߌ߫ ߜߟߊߞߏ߫ ߹ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߕߍ߰ߕߍ߰ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߋ߲߭ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣ ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߯ ߓߊߟߌߘߋ߬ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ ߸ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߏ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߲߬ ߸ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߰ߝߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߊ߲߬ : ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎߙߊ߫ ،ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߓߊߟߌߘߋ߬ ،ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߖߍ߬ߘߍ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߞߏ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߖߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ : ߞߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ ،ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߦߐ߫ ،ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߣ ߞߊ߬ߓߊ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ ߛߊ߬ߞߐ߫ ،ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߛߎ߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، < ߖߘߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ؟>> : ߇/߈ / ߁߉߈߅߲ ߛߎ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߸ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߸ߊ߲ ߛߋ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߸ߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߜ߭ߊ߲ߜ߭ߊ߲߫ ߞߙߎ߬ߘߊ ߞߘߐ߫ ،ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߖߐ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ : ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ ߖߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߓߊߟߌߘߋ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ،ߓߊ߬ߙߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ߒ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߖߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߝߊߙߌ߲ ߘߙߌߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߥߣߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߛߌߘߌ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߋߕߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߢߐ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߋߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߘߴߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ߒ ߞߏ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ،ߦߏ߫ ߓߊߛߌ߯ߙߎ߬ ߓߊߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐ ߘߐ߫߸ߓߊ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ،ߓߊߏ߬ ߸ߒ ߡߴߊ߬ ߢߐ߲߱ ߓߐ߬ߣߐ߬-ߘߐ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒ ߢߊ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ،ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߬ ߁߉߈߈ ߠߊ߫ ، ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐߟߊ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߁߉߉߀ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߓߐ߫ ߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ، ߒ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ،

ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߢߊ߫ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߸ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲߬ ،ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߡߊ߬ ߸ߒ ߞߊ߬ ߒ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߐߓߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߸ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߛߊ߭ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߸ߝߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߕߊ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫ ߸ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߙߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߊ߱ ߘߐ߫ ߸ߝߏ߫ ߒ ߧߴߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ،ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ :߁߭-ߍߙߌߝ߭ߋ߫ ߝߍ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎߙߊ߫ ، ߂߲- ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ، ߃߲-ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߊߟߌߘߋ߬ ،ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߄߲ - ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߓߊߟߌߘߋ߬ ،ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߗ߭ߊ߲ߘߊߙߌߡߋߙߌ ߞߎ߰ߕߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ، ߅߲ - ߔߊߣߌߝ߭ߊߟ ߓߊ߲߬ߞߎߙߊ߫ ، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ، ߆߲ - ߊߓߘߎߟߊߤߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ، ߇߲-ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߛߏ ، ߈߲ - ߓߊ ߎߙߌ߬ ، ߉߲- ߛߋߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ، ߁߀߲ - ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߹ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ߤߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߱ ߘߐ߫ ߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫؟ ߊ߫ ߹ ߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߖߊ߰ ߣߊ߬ߕߊ ߕߍ߫ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߲߫ ، ߡߎ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߌ߬ ߸ߕߋ߬ߟߋ-ߋ-ߕߟߋ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߞߊ߲߬ ؟ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߕߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ߞߘߐ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߲ ߠߊ߫ ߤߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߤߊ߲߫ ߓߌ߬ ߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߗߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߸ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߴߊ߲ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ،ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߲ ߖߘߍ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ،ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߲ߣ ߡߊ߬ ،ߞߊ߬ ߒ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߥߊ߫ ߓߊ߬ߙߌ ߕߙߎߥߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ،ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ،ߖߥߊߘߎ߫ ߓߊߙߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߊ߲߬ ߖߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߫ ،ߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߰ߣߍ߲߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ،ߤߌߣߊߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߟߏ߲ ߛߌߣߌ߲߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ؟، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ߞߵߊ߲ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ،ߣߴߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ߒ ߡߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ،ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߸ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ،ߓߊߏ߬ ߸ߒ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ߞߵߌ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߸ߒ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߌ߬ ، ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߦߴߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߓߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߹ ߺߺߺߺ ߺߺߺߺ ߺߺߺߺ ߺߺߺߺ ߺߺߺߺ ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߡߌߣߌ߲߫ ߘߎ߯ߟߞߊ ߘߌ߫ ،

     ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߘߺߺߺߺߏ߲߯ ߹

ߊ߬ߓߎ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߹