ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߓߊߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߓߊߙߌ
virtue, Seven virtues
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫psychology terminology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߫ ߢߍߘߊߌߛߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊߡߎ߬ߦߎ߲߬ ߓߊ߬ߟߌߦߊ, ߡߐߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߥߟߊ߬ ߡߊ ߛߓߊߟߌ

ߕߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 ߛߓߊߟߌ : ߡߍ߲ ߕߋ߬ ߛߊ߬ ߟߊ

ߡߊ߲ߞߎߕߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 ߡߍ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߟߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫

ߡߎߛߊ߬ߝߊ ߞߙߎߡߊ߬ ߛߓߊߙߌ߫ ߣߍ߲߫. ߊ߬ ߡߎߛߏ ߛߣߊߣߊߞߊ ߓߘߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߟߍ߬.

ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߊߙߌ ߦߋ߫ ߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫߸ 

ߊߛߊ߬ߕߊ ߛߊ߬ߞߐ, ߌ ߖߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߛߓߊߙߌ߫  ; ߌ ߞߊ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߍ߬ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬.