ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߑߕߊߙߌ߫ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߑߕߊߙߌ߫ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫
ߛߏ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Serbia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Stara Pazova Municipality ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+01:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߄°߅߉′߀″N ߂߀°߁߇′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Postal code22305 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߛߑߕߊߙߌ߫ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫ (ߛߍߙߑߓߌ ߛߌ߯ߙߟߌߞ ߘߐ߫: ) ߦߋ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝ߭ߏߌߝ߭ߏߘߌ߲ߣ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁]. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߑߕߙߊ ߔߊߖ߭ߏߝ߭ߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߙߑߡߌ (ߛߑߙߍߡ), ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߀ ߉߆߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߁ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߝߍ߬

ߛߊߙߌ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬.

ߙߏߡߍ߲߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߎߙߑߗ߭ߍ߲ߣ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫. ߕߎߙߑߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߁߅߆߆ ߣߌ߫ ߁߅߆߇ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍߙߑߓߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߊߞߎ߲ߘߊ߫ ߂߁߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߱ ߁߅߈ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߅߂ ߟߎ߫ ߟߥߊ߫ ߛߊߗ߭ߑߡߌߛߕ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߬ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
߁߉߄߈ ߁߉߅߃ ߁߉߆߁ ߁߉߇߁ ߁߉߈߁ ߁߉߉߁ ߂߀߀߂ ߂߀߁߁
߂߀߂߉ ߂߀߇߄ ߂߃߇߄ ߂߈߂߉ ߃߃߉߃ ߄߀߃߃ ߅߄߈߈ ߅߉߆߆

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ (߂߀߀߂) ߟߊ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߦߙߌߞߊ ٪
ߛߍߙߑߓߌ ߅߀߃߄ ߉߁.߇߂
ߙߐߡߛ ߁߄߄ ߂.߆߂
ߞߙߏߥߊߕߌߞߊ ߂߇ ߀.߄߉
ߦߎߜ߭ߏߛߑߝ߭ߌߞߊ ߂߅ ߀.߄߅
ߡߐ߲ߕߣߋߜ߭ߙߏߞߊ ߁߄ ߀.߂߅
ߡߊߛߋߘߏߥߊߣߌ߲ߞߊ ߉ ߀.߁߆
ߊߟߏߡߊ߲ ߇ ߀.߁߂
ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߆ ߀.߁߀
ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌߞߊ ߆ ߀.߁߀
ߤߐ߲ߜ߭ߙߌߞߊ ߆ ߀.߁߀
ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߅ ߀.߀߉
ߛߑߟߏߝ߭ߋߣߌ߲ߞߊ ߁ ߀.߀߁
ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌߞߊ ߁ ߀.߀߁
ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬\ߜߘߍ ߟߎ߬

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

  • ߛߑߕߊߙߌ߫ ߓߊߣߏߝ߭ߑߛߌ߫߸ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߞߊ߲߬

ߞߎߡߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  • ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬
  • ߝ߭ߏߌߝ߭ߏߘߌ߲ߣ ߘߎ߱ ߟߎ߬
  • ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬