ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߎߓߙߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߎߓߙߋ߬
ߛߏ, ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊNawa Region, Soubré Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Soubré Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅°߄߇′߁″N ߆°߃߅′߃߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬San-Pédro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߛߎߓߙߋ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߛ-ߛߊ߲߬ߛߊ߲ߘߊ߬ߙߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊߛ-ߛߊ߲߬ߛߊ߲ߘߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ (ߘߌߛߑߕߙߌߞ) ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߛߎߓߋ߬ߙߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߛߌߦߊ߫ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫: ߓߋ߬ߕߋ ߟߎ߬߸ ߓߊߞߎߥߋ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߖ߭ߌߦߋ ߟߎ߬. ߛߎߓߙߋ߬ ߛߏ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ߘߙߊ߬ ߓߊߘߏ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߛߎߓߙߋ߬ ߛߏ ߞߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߓߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߟߊߜߊ߬ߟߊ߫ ߄߅߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫[߁].

ߥߎߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߛߏ߬ߓߏ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߥߎߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߛߌ߭ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ (ߛߋ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߕߌ߮ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬:

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ

ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ

ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߞߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ
߁߉߈߅ ߛ߭ߊߙߑߟ ߓߏ߬ߖ߭ߊ ߘߐ߲ߥߊߤߌ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߉߀ ߛ߭ߊߙߟ ߓߏ߬ߖ߭ߊ ߘߐ߲ߥߊߤߌ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߎߘߊߘߌ߫
߁߉߉߅ ߛ߭ߊߙߟ ߓߏ߬ߖ߭ߊ ߘߐ߲ߥߊߤߌ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߎߘߊߘߌ߫
߂߀߀߁ ߔߌߦߍߙ ߞߌߔߙߋ߫ ߍߙ.ߘߋ.ߍߙ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߂߀߀߁ ߟߊ߬ߛߌߣߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߍߙ.ߘߋ.ߍߙ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߂߀߁߃ ߟߊ߬ߛߌߣߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߍߙ.ߘߋ.ߍߙ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߎߘߊߘߌ߫

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߁߉߇߅ = ߇ ߀߁߆
 • ߁߉߈߈ = ߃߃ ߁߆߂
 • ߂߀߁߀ = ߁߀߄ ߃߂߆
 • ߂߀߁߄ = ߁߇߅ ߁߆߃

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
 • ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
 • ߞߕߌߓߏ߲
 • ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߲ߘߏ\ߞߐ߲ߜߍ߲ (ߕߙߋߖ߭ߐߙ)

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߓߙߋ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ

ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ

ߞߙߎߞߊ ߕߐ߮ ߟߌ߬ߤߟߊ
߂߀߂߁ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߞߏߟߊߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ
ߝߘߏ߬ߓߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߊ ߟߎ߬
 • ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ
 • ߞߊߙߊ߲߬ߕߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߕߎߓߊ߫ ߥߎߟߋ߲
 • ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߖ߭ߊߘߌ ߖ߭ߊߥߙߎ߫
 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߊߥߊ߬
 • ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߓߊߘ BAD
ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߊ (ߞߐߟߍߗ߭) ߟߎ߬
 • ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߫ ߟߋߏ߲ߣ ߜ߭ߋߝߌߋ߫
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߊ߲ߜ߭ ߡߌߞߊߍߟ
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߡߊߙߞ ߊ߲ߗ߭
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߘߛߏ߫
 • ߟߌߡߍߛ
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߗߊߜ߭ߏ߫
 • ߣߎߝ߭ߍߟ ߝ߭ߌߛ߭ߐ߲
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߛߋߛߊߘ
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߓߋߊߞߎ ߛߏ߬ߝߌ
 • ߞߐߟߍߗ߭ ߡߏߘߍߙߣ ߛߍ߲ߕ ߘߋ߬ ߛߍ߲ߕ
 • ߜ߭ߙߎߔ ߛߑߞߏߟߍߙ ߍ߲ߔߊߞ ߓߋ߬ߊߞߎ ߛߏ߬ߝߌ ߖ߭ߊ߬ߘߎ

ߞߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ (ߒߞߏߝߐߟߊ) ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ [ߓߋ߬ߕߋ ߣߌ߫ ߓߊߞߎߥߋ ߣߌ߫ ߞߎߖ߭ߌߦߋ] ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߘߊߜ߭ߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߓߘߍߓߘߍ ߡߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߣߎߛ߭ߌ߸ (ߥߣߊ߬ߞߊ߲ «Argot») ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ (Satirique) ߂ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߜߌߛ߭ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߏߦߌ߫ ߟߎ߫. ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ߘߙߊ߬ ߡߙߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߓߙߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ (ߖߍ߲߬ߞߟߏ) ߣߌ߫ ߞߊߝߋ (ߜߋ߬ߞߋ) ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߎߓߙߋ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߎߦߏ ߘߊ߬ߟߊ ߖߌ (Lac de buyo) ߘߐ߫.

ߓߊߛߌߓߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߊߛߌߓߏ߲
 • ߟߐߝߍߓߊ ߓߊߛߌߓߏ߲
 • ߝߊߙߑߡߊߛߌ߫ ߘߎ߬ ߔߋ߬ߕߌ ߡߊߙߑߛ߭ߋ ߛ߭ߊ߬߬ߕߏ
 • ߝߊߙߑߡߊߛߌ ߔߙߏߝ߭ߌߘߊ߲ߛ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߓߊߕߎߥߊߙ

ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛߎߓߙߋ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ
 • ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߛߍ߲ߕ-ߡߊ߬ߙߌ߫
 • ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߜ߭ߎߙߊߟ
 • ߛߎ߬ߓߏ߲

ߞߟߋߞߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߎߓߙߋ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫: ߟߊ߬ ߝ߭ߎ߬ߊ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߣߊߥߊ߬

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߓߙߊߘߓߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߛߏߓߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߙߊߞߣߍ ߣߌ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߍߝ.ߛߋ ߛߎߓߙߋ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߊߞߏ߫ ߄߲ ߤߊߞߍ ߡߊ߬. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ߫ ߛߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߫߸ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏߟߊ (ߝߎߕߑߓߐߟ) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ߫ [߂]ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߙߊߞߣߊ.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߛ߭ߊ߬ߕߏ
 • ߜ߭ߊߓߐ߲߫
 • ߘߟߊߛ
 • ߜߞߊߟߋߜ߳ߊ߫
 • ߞߣߍߘߌ߫
 • ߙߋߖ߭ߌߘߊ߲ߛߌߍߟ
 • ߗߞߏߦߏ߫
 • ߊߓߊߕߎߥߊߙ
 • ߡߊߘߎ߬ ߛߊ߬ߥߊ
 • ߛߎߓߙߋ߬ ߅߲
 • ߜߊߖ߭ߋߓߙߋ߫
 • ߞߊ߲ߔ ߡߊߣߎߥߊߙ
 • ߝߐߛߑߞߐߌߋ߫
 • ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌ߫
 • ߣߊߓߎߤߌ߫
 • ߡߊߌߟߍߞߑߟߋ߫
 • ߜ߭ߊߟߋߊ߫

ߛߌ߰ߢߐ߰ ߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] this article was translated from French Wikipedia
 2. ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫