ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߰ߞߟߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߌߟߓߊ ߕߍ߫ ߊ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߏߞߣߐ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߟߋ߬. ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߋ ߟߊߡߣߌ ߘߐ ߡߐߛߞߐ߫ ߛߊ߲ߘߊ߲ߝߙߊ߫ ߞߊ߲ߓߦߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]