ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߢߊ ߠߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߢߊ
sujud
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߛߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Part of the seriesElements of Salat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߡߊ ߓߊߖߎߡߊMistakes in prayer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊTaslim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Taslim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Physically interacts withsoil, prayer rug, Sutrah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߣߊ߰ߛߌ ߦߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ،ߝߏ߬ߟߌ߬ (ߛߟߊ߬ߡߊ߰ߟߌߞߎ) ߓߌߟߊ ߢߍ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߤߌ߬ߦߊ ߟߊߓߊ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߢߍߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ،ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߌ߰ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߤߌ߬ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ،ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲.

ߌ߲

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߰ߛߌ ߞߍ߫ (ߞߊ߬ ߣߊ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߛߊߟߌ ߘߐ߫) ߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߘߌ ߞߍ߫ ﴿ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬)߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߢߍߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫.

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߍߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ (ߛߊ߬ߟߊߡߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߸ߊ߰ ߦߋ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߥߟߺߵߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߞߣߐ߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߛߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߵߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߛߓߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊߓߎ ߟߊ߫ ߸ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ߣߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߌߢߍ߫.

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߐ߫ ߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߲߬ ߓߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߊ߰ߛߌ߫ ߸ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߥߛߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߣߊ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫߸ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߞߘߎ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ ߘߐ߫ ،

ߢߍߕߋ߲ߓߌߙߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߍߕߋ߲ߓߌߙߌ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߸ߝߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߏߟߌ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߺߊ߫ ߝߺߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߕߋ߲ߓߌߙߌ߲ ߞߍ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߡߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ ߏ߬ ߟߊߜߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߢߍߕߊ ߣߵߊ߬ ߞߐߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߝߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫

﴿ߘߐ߬ߛߊߙߌ﴾ <القرآن >ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߸ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߺߵߏ߬ ߘߝߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߜߘߍ߫ ،ߝߏ߫ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߜߊ߲߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫.

ߣߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫.ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߺߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ ߠߺߵߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߺߵߏ ߞߍ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߣߊ߰ߛߌ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߦߏ߫ ߣߊ߰ߛߌ ߖߍ߬ߘߍ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍߟߋ߲ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ (ߛߊ߬ߟߊߡߎ߲) ߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߺߵߊ߬ ߞߍ߫߸ ߣߺߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߣߺߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫

ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߕߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫،

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߛߌ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߋ߲ߓߌߙߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߖߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߞߊ߲߬ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲

ߞߍ߫.

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߞߊ߫ ߟߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߊ߰ߛߌ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߺߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫.

ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߞߊߒߡߕߊ ߛߙߊ߬، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߖߘߌ (ߛߊߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ ߖߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߰ߛߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫….

ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߞߑߘߊ߯ߙߌ ߞߣߐ߫.