ߙߣߊ߬ߝ߭ߊ߬ߟߏߣߊ߫ ߃߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߃߲، ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߈߆߁ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߘߊ߬ߜ߭ߊߛߑߞߊߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߌ߫.

ߙߣߊ߬ߝ߭ߊ߬ߟߏߣߊ߬ ߃߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߘߊ߬ߜ߭ߊߛߌߞߊߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Ranavalona III ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Razafindrahety ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߣߍߣߍߓߊ 1861 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊQ28498905 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߃ ߘߓߊ߬ߕߊ 1917 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊAlgiers ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭embolism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎAmbohimanga ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Princess Raketaka of Madagascar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Princess Rasendranoro of Madagascar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊRainilaiarivony ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Princess Marie-Louise Ranavalo of Madagascar, Henri Razafkeriefo, Princess Ramasindrazana of Madagascar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Malagasy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊKing of Imerina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Grand Cross of the Legion of Honour ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߈߃ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߀ ߣߌ߫ ߁߈߉߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߊߝߏߦߊ ߡߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߣߊ߬ߕߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߂߲ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߜߟߊ߬ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬. ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߊ߲ߞߊ߲ߠߊ߫ ߛߏ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߊ߲ߕߣߊߣߊߙߌߝ߭ߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߛߊ߲߬ߗߡߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߟߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߊߟߌߗ߭ߋ߫. ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߏߟߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߞߎߓߋ ߞߣߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ߫ ߕߏ߯ߝߏ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߸ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߋߣߊߟߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߣߦߊ߬ ߓߍ߲ߓߍ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߙߋߣߌߦߐ߲ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߁߈߉߇ ߟߊ߫. ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߲ (villa) ߘߏ߫ ߟߴߊߟߌߗ߭ߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬. ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߘߊ߬ߜ߭ߊߛߑߞߊߙ.

ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߜߋߘߋ߲ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߎ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌߟߊ ߜߋߘߋ߲߫ «embolie») ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߴߊߟߌߗ߭ߋ߫ ߁߉߁߇ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߅ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߡߴߊߟߌߗ߭ߋ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߓߎ߰ߘߌ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߂߁ ߞߐߝߍ߬ ߊ߲ߕߣߊߣߊߙߌߝ߭ߏ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߙߊߖ߭ߏߤߋߙߌߣߊ߬ ߞߊߓߙߎ ߘߐ߫ (ߘߊߝߍ߬) ߡߊ߲ߗ߭ߞߊߡߌߦߊߘߣߊ߫ ߙߏߝ߭ߊ ߞߣߐ߫.

ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ (ߖߊ߲ߓߋߦߊ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߃߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߌߦߊ߲ߕߑߛߌߡߌߦߣߊߕߙߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߙߊߞߋ߬ߕߊߞߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ߘߙߌߦߊߣߊ߲ߔߏߍ߲ߣߌߡߋߙߌߣߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߡߛߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߙߊߘߡߊ߫ ߁߭ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߁߭ ߟߎ߫ ߓߋ߲ߡߛߏ߫ (ߡߊ߬ߞߍ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߘߋ߲ «nièce»).

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߙߊߘߡߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߆߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߆ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߈߆߃ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߙߊߛߏߤߍߙߌߣߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߕߍߣߍ߲ߘߋ߲߫\ߓߏߙߌ߲ߘߋ߲ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߕߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬، ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߟߊߛߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߂߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ "ߟߐ߲ߘߐ߲߫ ߡߌߛ߭ߐ߲ߣߍߙߋ߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߌ߬" ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ ߡߊߟߑߜ߭ߊߛ߭ ߔߏ߰ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ «ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߡߙߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ» ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߙߊߖ߭ߏߤߋߙߌߣߊ߬ (߁߈߆߃) ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߜߟߌߦߕߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ،ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߂߲ ߝߘߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߙߊߞߋߕߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߜߋ߲߬ߜߘߋ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߃\߁߈߈߃ ߟߊ߫߸ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߂߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬߸ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߃߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߛߏ߫ ߙߊߛߍ߲ߘߙߊߣߙߏ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߵߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߟߑߜ߭ߊߛ߭ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߜߋߡߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߃߲ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊߛߕ ߘߋ߬ ߤߏߝ߭ߊ߫ (caste des Hova)، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߙߖ߭ߊߝߍ߲ߘߙߊߤߋߕߌ߫ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߘߙߌߦߣߊ߫ (ߞߊߛߕ ߘߋ߬ ߣߐߓߟ)߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߙߊߕߙߌߡߏ߫ (ߙߊߕߙߌߡߏߊߙߌߝ߭ߏߣߌ߫). ߏ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊ ߁߈߈߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߘߓߌ߬ߣߍ߲߫ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߘߌ߬ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߃ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊ߲ߘߙߌߦߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߐ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ (ߊ߲ߘߙߌߦߣߊ߫) ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߤߏߝ߭ߊ. ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߙߊߕߙߌߡߏ߫ ߞߣߐߞߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߂߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߬ ߃߲ ߘߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫. ߊ߬ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߃߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߓߋ ߤߏߝ߭ߊ ߘߊߝߍ߬߸ ߦߴߏ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߓߋߦߊ ߝߍ߬، ߕߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫: «ߌ ߟߊ߫ ߜߟߌߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߃߲߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߘߊ߬ߜ߭ߊߛߑߞߊߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊ߮». ߡߊߟߑߜ߭ߊߛ߭ ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߙߣߊ߬ߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߅߀߀ ߣߌ߫ ߔߏ߰ߕߌ߰ߣߍ߲߫ ߄߀߀ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߎߓߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߡߊ߲ߛߊߡߛߏ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߙߌߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߭ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߙߣߊߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ (ߞߓߊߙߌ) ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߙߍߣߌߟߊߌߊߙߌߝ߭ߐߣߌ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߏ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߌߛߏߊߝ߭ߌߣߊ߲ߘߙߌߊ߲ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߏ߰ߕߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߲ߓߏߘߍ߲߫ ߊ߲ߘߏߤߊߟߏ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫߸ ߙߣߊߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߛߏ߫ ߡߍ߲ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߓߋ ߞߣߐߡߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ߡߛߏ ߙߊߛߍ߲ߘߙߊߣߙߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߣߊߝ߭ߊߟߏߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߛߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߙߞߊߕߏߡߋߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߙߖ߭ߊߝߌ߲ߣߊ߲ߞߙߌߦߊߡߊߣߌߕߙߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߙߏߝ߭ߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߰ ߜߐߞߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫.