ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߙߌߛ߭ߊߙ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߙߌߛ߭ߊߙ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ (ߞߊ߲ߓߐߙߣ ߁߇߇߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߃ - ߘߊߙߑߝߐߙߘ ߁߈߃߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂) ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߘߌ߯ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߫ ߝߟߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲ ߠߊ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊ߲ߞߎ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߝߊߟߌ ߓߍ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߘߐ߱ (ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ) ߘߐ߫[߁].

ߙߌߛ߭ߊߙ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Richard Trevithick ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌTrevithick ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1771 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊTregajorran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1833 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊDartford ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߖߝߐ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎKent ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Richard Trevithick ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Ann Teague ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊJane Harvey ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫John Harvey, Andrew Vivian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߐ߲߯ߣ ߠߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߡߊ ߞߐ߯ߣߎߊߟߌ߫ (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫). ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߡߐߙߑߘߐߗ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ (ߥߊ߬ߜ߭ߐ߲߫ «Wagon») ߥߙߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߛߌߟߊߓߐߛߐ߯ߣߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߥߙߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߞߐߘߌ߯ߟߌ߫ ߝߙߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߛߌ߲ߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ (ߞߵߊ߬ ߢߡߊߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߫). ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߋߡߛ ߥߊߕ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ (monopole) ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߣߐߞߍߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߁߇߉߇ ߣߌ߫ ߁߇߉߉ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߘߌ߯ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߬ߢߐ߬ߟߊ߲ (condenseur) ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐߘߊ (ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߘߊ «ߛߊߔߋߡߊ߲») ߟߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߊߕ ߕߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߏߘߏ߲ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߥߊ߬ߙߵߊ߬ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߐ߲ߛߐ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߥߎ (ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߰ߟߊ߲\ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߊ߲) ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߌߛ߭ߊߙ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ (ߔߐߝߌ߲ ߘߋߝ߭ߌߟ) ߁߈߀߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߈߀߁ ߣߌ߫ ߁߈߀߃ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߛߓߍ (patente) ߕߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߥߙߌ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߲ߓߐ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߑߓߙߎߞߑߘߊߟ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߁߈߀߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߝߟߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߔߐߝߌ߲ ߘߋߝ߭ߌߟ «puffing devil» ߕߐ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߞߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߖߘߍ߬ߓߐߒߣߐ߬ߘߐ߫ ߞߐ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߏߍߟ (ߞߙߌߛߌߡߋߛߌ) ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߟߊ߬ߡߍ ߊ߲ߘߙߋ ߝ߭ߌߝ߭ߌߊ߲߫ ߓߟߏ߫. ߁߈߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߯ߦߊ ߏ߬ ߜߟߊ߬ (ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬) ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߊ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߥߏ߲߬ߕߙߏ߬ߟߊ߬ߡߊ (calèche) ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߞߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ ߞߎ߲߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߥߟߊߞߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߘߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߥߙߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߈߀߃ ߟߊ߫߸ ߔߍ߲ߦߑߘߊߙߍ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߡߍߙߑߕߌߙ ߕߋߘߑߝߊߌ߫ ߕߙߐߝߍ߬. ߁߈߀߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߞߙߌߕߌߕߌ߫ ߁߀ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߇߀ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏߙߏ߲߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ (wagons) ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߣߐߜߊ߫ ߡߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߛߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߘߐ߫ (ߓߊ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫)߸ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߝߙߋߞߋ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ (ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫)߸ ߏ߬ ߘߌߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߙߌߕߌߕߌ߫ ߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ ߞߊ߲߬. ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝߊ߫ ߓߑߟߊߞߍߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߥߌߟߊߡ߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߡߊ߬.

ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߞߎߘߊ߸ ߞߊ߬ «ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫߹» (Catch-me-who-can) ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߋߏߛߑߕߐ߲ߗ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߞߣߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ߡߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߛߋ߫߸ ߛߊ߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌߞߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߞߏ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߔߍ߲ߦߑߘߊߙߍ߲߫ ߞߊ߲߬. ߓߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߎߟߎ߲ߞߎ߫ ߗߜߊߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߘߎ߬ߝߍ߬ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߞߐ߯ߣߎߊߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߯ߣߎߊߟߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫߸ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߣߴߊ߬ ߞߐ߯ߝߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߟߋ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߙߌߘߐ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߁߈߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߔߋߙߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߢߊ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌߜߍ ߟߎ߬ ߓߐߟߌ ߞߊ߬ߞߎߘߦߊ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߔߋߙߎ߫ ߦߋ߲߬ ߁߈߁߆ ߁߈߂߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߯ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߁߈߂߆ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߘߊߙߕߑߝߐ߯ߙߘ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߏߓߍߙߞ ߛߑߕߌߝߍ߲ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ߓߌ߬ߦߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߕߊ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߙߌߛ߭ߊߙ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߱ (ߢߊߣߌ߲) ߕߍߡߊ߬ ߘߊߙߕߑߝߐ߯ߙߘ߸ ߁߈߃߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߛߌߟߊߓߐߛߐ߯ߣߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߟߌߝ߭ߊ߫ ߋߝ߭ߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߫ ߥߙߌ߬ߟߊ ߘߌ߯ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ ߛߌ߲ߘߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲߫ ߥߙߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ «ߓߑߟߊߛߕ ߔߊߌߔ» (Blast pipe) ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߖߘߍ߬ߝߊ߲.

ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߕߙߋߝ߭ߕߌߞ ߞߍ߫ ߘߊ߫ «ߓߍ߲߬ߕߍ߰ ߓߊ ߣߍ߰ߛߌߟߊ» (Grand junction Railway ]«GJR») ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߣߍ߰ߛߌߟߊ («LNWR» London and North Western Railway) ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߯ߙߣߑߥߐߟ «LNWR» ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (external translation)