ߗ߭ߎߊ߲ߣ ߔߎߗ߭ߐߟ ߜ߭ߊߙߑߛߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

Databox

ߗ߭ߏߊ߲ߣ ߔߎߗ߭ߐߟ ߜ߭ߊߙߑߛߌߦߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߄ ߓߊߙߑߛߋߟߐ߲ߣ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߀/߁߉߈߈ ߞߊߙߊ߬ߞߊߛ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ (ߞߐ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߕߍ߬ ߞߊߣߊ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ «ߜ߭ߊߙߑߓߏ߫» ߕߐ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ «ߊߟߊߙߌߞ ߊߙߊߓߍߟ» ߕߐ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫. ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡ.ߌ߅ (MI5) ߟߎ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߓߑߥߍߙ (abwehr) ߟߎ߫ ߤߊߞߟߌ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߞߐߝߍ߬ ߔߊߌ ߞߊ߬ߟߍ. ߊ߬ ߛߊ߲ߝߍߡߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߌߟ ߓߍߙߕߑߙߊ߲ߡ ߟߋ߬ ߘߌ߫ «ߡߌ߬ߛߑߕߊ߬ ߜ߭ߙߋߦ». ߂߀߁߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊߙߑߓߏ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߊߙߊߛߍߟߌ߫ ߜ߭ߐ߲ߖ߭ߊߟߍߖ߭ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߰ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߃ ߗߋߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߙߑߓߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊߘߏߦߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߌ߲ߜ߭ߑߟߊ߲ߘ. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߔߐߙߑߕߐߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߞߟߊ߬ߒߕߊ߲ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ (ߖߊߡߍ߲ߛ) ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߄߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ ߘߋ߲ߓߊߟߋ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝ߭ߣߋߖ߭ߎߥߋߟߊ߫߸ ߟߊߜ߭ߎߣߌߟߊ߫ (ߖ߭ߎߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫)߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍ߯ߙߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߦߋ߲߬: ߟߊ߬ ߞߛߊ߫ ߘߍߟ ߙߋߜ߭ߊߟߏ߫ [ߊ߬ ߛߎ߲ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫], ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߵߊ߬ ߓߙߌ߬ ߞߙߏߣߌ߫ (ߊߙߊߜ߭ߎߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫).

ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߔߎߗ߭ߐߟ ߕߏ߫ ߊߙߊߓߍߟ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߄߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߉߸ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߗߋߢߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߡߊ߬ߙߌ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߜ߭ߊߙߑߓߏ߫ ߕߐ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߗ߭ߋߐߙߗ߭ ߆߲ ߠߊ߫ ߁߉߄߄ ߣߍߣߍߓߊ ߂߅ ߡߊ߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ (ߊߛߔ) ߜ߭ߊߙߑߓߏ߫: ߍ߬ߟ ߍߛߑߔߌߦߊ߫: ߍ߬ߟ ߤߐ߲ߓߙ ߞߋ߫ ߛߊߟߑߝ߭ߏ߫ ߍ߬ߟ ߡߐ߲ߘߏ߬߸ ߊߛߑߡߐ߲߫ ߙߏߛ߭߸ ߌߞߌߙߎ ߝߌߟߡ߸ ߞߟߐߛ ߔߑߙߏߘߎߞߑߛ߭ߐ߲߬߸ ߛߊ߲ߕߎߙߌߦߊ ߝߌߟߡ߸ ߍߛߑߔߊߢ ߂߀߀߉. (ߊ߲߬ߜ߭) ߛߋߞߙߋߕ ߘ-ߘߋߦ - ߎ.ߍߛ ߕߟߋߝ߭ߌߛ߭ߐ߲ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߦߊ߬ߟߊ ߛߊ߲ߡ ߛߑߔߋߛߌߦߊߟ ߓߟߏ߫.