ߖߐ߲߭ߣ ߟߋߥߌߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߐ߲߭ߣ ߙߏߓߍߙ ߟߋߥߌߛ (߁߉߄߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߁ - ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߇) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߖߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߅߲ ߘߐ߫ ߁߉߈߇ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߖߌ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߟߋߥߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߓߊߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮ (ߛߑߕߎߘߍ߲ߕ ߣߐ߲ߝ߭ߌߦߏߟߍ߲ߕ ߞߐ߯ߙߑߘߌߣߋߕߌ߲ߜ߭ ߞߏ߬ߡߌߕߋ߬ / SNCC) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ (ߓߌߜ߭ ߛߋߞߛ) ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߟߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߉߁ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߥߊߌߔ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߀߃ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߟߋߥߌߛ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߡߊߓߏߧߊ߬ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ (distinction) ߛߊ߲ߘߐߕߊ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ (ߔߑߙߋߛߌߘߍ߲ߕߌߊߟ ߡߋߘߊߟ ߐ߬ߝ ߝߑߙߌߘߐ߲ߡ). ߂߀߁߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߉߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋߥߌߛ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߜߍ ߥߊ߲߬ߞߏ߲ߓߊ߬ߣߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߄߲ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߊߞߘߐ߫. ߟߋ߬ߥߌߛ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߇ ߡߊ߬.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߲߭ߣ ߟߋߥߌߛ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߁ ߡߊ߬ ߕߑߙߐߦ߸ ߊߟߊߓߡߊ߫, ߥߊߌߟߌ ߡߊߌ߫ (ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߑߕߊ߬) ߘߋ߲߫ ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߘߊߌ߫ ߟߋߥߌߛ. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߛߙߊ߬ߟߊ / ߒ ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߊߌߞ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߊߓߡߊ߫. ߟߋߥߌߛ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫: ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߜߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߣߐ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߕߑߙߐߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߓߍߘߊ. ߡߏߦߌߓߊ߯ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋߥߌߛ ߓߟߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊߘߤߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬. ߟߋߥߌߛ ߕߏߣߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߓߐߝߊߟߏ߫߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߕߑߙߐߦ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߘߍߓߐ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߟߋߥߌߛ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߟߊߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ (ߊ߬ߙߊ߬ߘߌ߬ߦߏ) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲߫ ߡߊ߲ߜߏߦߊ (ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߲߭ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߟߋߥߌߛ ߞߵߏ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߊ߫. ߟߋߥߌߛ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߙߏߛߊ߫ ߔߊߞߛ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߕߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߕߏ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞ.ߖ.ߘ.ߘ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߕߏ߯ߝߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߞߊߘߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߐ߲߭ߣ ߝ. ߞߣߍߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߓߎ߳ߙߏ ߏߝ߭ߊߟ ߞߣߐ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߣߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌߣߌ߲߫: ߥߌߟߊ߯ߙߘ ߥߌߙߑߕߖ߭߸ ߡߊߕߌߥ ߊߤߑߡߊ߲ߣ߸ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲߸ ߖߐ߲߭ߣ ߟߋߥߌߛ߸ ߙߊߓߍ߲߫ ߖߏߊߗߌ߲߫ ߔߑߙߍ߲ߖ߭߸ ߏߖߋߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߑߛߐ߲߫ ߓߑߟߊߞߍ߫߸ ߊ. ߝߟߌߔ ߙߊ߲ߘߐߟߝ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߐ߲߭ߣ ߝ. ߞߣߍߘߌ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߟߊߌ߲ߘߐ߲ ߖߐ߲ߛߐ߲߬߸ ߥߊߟߑߕߊ߫ ߙߏߕߊ߬߸ ߥߊߟߑߣߋ ߦߎ߲ߜ߭߸ ߝߑߟߐߦߘ ߡߊߞߑߞߛߌߞ. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫: ߙߐߦ ߥߊߟߑߞߌ߲ߛ߸ ߁߉߆߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߈ ߡߊ߬.

ߟߋߥߌߛ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ ߘߏ߯ߝߊߘߋ߲ߦߊ (ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߍ߲ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߕߌߏߟߏߖߌߞߐߟ ߛߌߡߊߌߣߍߙߋ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ߸ ߞߊ߬ ߓߞߊߟߏߙߌߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߝߌߛߞ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊߛߎߡߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋߕ-ߌ߲ߣ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߛߊߞߏ߲߫ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߘߊߓߐ߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲  ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߛߋߕ-ߌ߲ߣ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߛߏߞߣߐߟߊ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߛߊߞߏ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߘߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߘߍߓߐ ߘߐ߫. ߟߋߥߌߛ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߛߊ߫ ߛߏ ߕߍߡߟߊ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߬ߤߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲ߝߏ߬ߦߌ߲ߠߌ߲ (ߔߊߞߌߛߦߊ) ߖߊ߯ߟߌߞߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ ߞߏ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߑߟߊߙߞ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߟߎ߫ ߟߊߘߍ߰ߟߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߖߋߡߛ ߟߐߥߑߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߞߋߟߌ߫ ߡߊߌߟߊ ߛߑߡߌߕߝ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߟߋߥߌߛ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߓߊߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߢߍߞߌߣߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏߦߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫.