ߖߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߲߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߖߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߲߬ߓߊ

ߖߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߦߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸  ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.