ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߏߡߊߛ ߝߎߟߍߙ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߏߡߊߛ ߝߎߟߍߙ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ߟߊ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Thomas ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌFuller ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1710 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1790 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊVirginia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊmental calculator ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ߖߐ߲߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߏߡߊߛ ߝߎߟߍߙ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߁߇߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߇߉߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߬ߟߐ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߖߊߙߌߒߕߋߦߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫[߁].

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߥߟߏߘߊ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߕߏߡߊߛ ߝߎߟߍߙ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߁߇߂߄ ߞߴߊ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߄ ߘߐߙߐ߲߫ 😢߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߐߙߐ߲ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߡߙߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ : ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߐ߲ ، ߞߓߊߞߏ߫ ߹

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߟߊߓߏ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߤߊ߲ߞߟߌߛߌ߮ ߘߐ߫.

ߓߐ߲ߛߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬