ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߉′߁߃″N ߆°߂߂′߄߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߥߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߍ߲߬ߜ߭ߙߍ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߜߐߞߎ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߛߏߓߊ߸ ߓߊߜ߭ߎߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߝ߭ߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫. ߕߍ߲߬ߜ߭ߙߍ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߙߣߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߕߊ߮ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߌ߰ ߕߍ߲߬ߜ߭ߙߍ߬ߟߊ߬ ߁߈߂߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߀߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߆߀߀ ߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߈߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߫ ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߘߐߕߍ߰ ߏ߬ ߘߐ߫. ߕߍ߲߬ߜ߭ߙߍ߬ߟߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߀ ߈߈߇ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

ߓߎ߰ߘߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߏߘߊ߫ ߂߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫:

ߘߊ߲ߖ߭ߙߎ߫ (߈߅߂)

ߘߙߊߢߊߣߌ߫ (߄߄߀)

ߖߏߜ߭ߌߣߊߛߏ߬ (߁߉߅)

ߝߌߟߊߓߜ߭ߎ߫ (߇߇߄)

ߞߐ߬ߕߎ߫ (߆߈߉)

ߡߢߊߛߏ߬ (߁ ߁߃߉)

ߒߓߊߛߏ߫ (߅߆߁)

ߡߌߛߊߛߏ߫ (߂߅߀)

ߣߢߊߛߏ߫ (߈߀߁)

ߣߌߜ߭ߎߣߌ߫ (߉߈߉)

ߛߙߐߞߎߡߐ߫ (߈߃߄)

ߕߡߊ߬ߢߊ߫ (߉߃߇)

ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫ (߄߀߃߂߃)

ߕߌ߬ߦߟߊ߬ߞߊ߫ (߆߈߀)

ߗߍ߲ߘߋߙߌߡߌ߫ (߆߃߀)

ߓߟߏߣߊ߫ (߅ ߅߃߁)

ߓߎ߯ߟߊ߫ (߁߉߆)

ߖߊߡߊ߲ߞߊ߲ߣߌ߲߫ (߃ ߄߆߂)

ߘߎߜߊ߫ (߁ ߆߅߃)

ߘߎߢߊ߫ ߂߲ (߆߉߁)

ߝߋߣߌ߫ (߂ ߁߅߂)

ߝߌ߲ߓߌߦߊߛߏ߬ (߉߂߄)

ߒߓߟߋ߫ (߂߇߁߈)

ߣߋߜ߭ߎߋߔߌߦߋ߫ (߃ ߉߄߇)

ߛߊ߲߬ (߅߃߂߀)

ߗߍ߬ߓߌ߫ (߁ ߁߂߈)

ߗߍ߲ߔߊ߫ (߆߈߄)

ߖ߭ߟߋߛߏ߬ (