ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߝ߭ߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊߝ߭ߟߌ
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߛߑߙߊߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Tel Aviv ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߃߂°߅′߄߇″N ߃߄°߄߇′߅߃″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߛߌߟߊ ߓߍߣ ߛߌߙߊ

ߓߊߝ߭ߟߌ ߦߋ߫ ߕߍߟߑߊߝ߭ߌߝ߭ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߟߊ ߊ߬ ߓߟߏ ߞߌߣߌ߲߫ ߝߍ߫ ߤߦߊߙߑߞߐߣ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߛߌߟߊ ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ ߊߦߊߟߐߣ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߝߊ߲ߝߍ߬ ߣߊߡߌߙ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߝߍ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߌ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߬ ߞߏ߫ ߛ߭ߊߡߍߙߍߕ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߎ߬ߢߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐߟߊ߫ ߟߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߙߑߞ ߟߊ .ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ ߦߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߐ߰ߓߊ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߊ

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌߡߊ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ ߕߊߟߑߡߎߘ ߓߊߓߌߟߐߣ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߵߊ߬ ߡߊ߬ ߋߓߙߋ߫ ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߕߊߟߑߡߎߘ ߓߊߝ߭ߑߟߌ