ߎߛߑߡߊߣ ߣߎߙߌ߫ ߕߏߓߊߛ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߎߛߑߡߊߣ ߣߎߙߌ߫ ߕߏߓߊߛ߭
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߕߙߎߞߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߎߛߑߡߊߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊSüreyya Topbaş ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Turkish ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊİmam Hatip school ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮, Sufism, Naqshbandi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊtafsir ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.osmannuritopbas.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MadhhabHanafism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߎߛߑߡߊߣ ߣߎߙߌ߫ ߕߏߓߊߛ߭ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߋߙߊ߲ߞߏߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ) ߕߙߎߞߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߑߛߡߊߣ ߣߎߙߌ߫ ߕߏߓߊߛ߭ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߌߞߛߕߊ߲ߓߎߟ ߸ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߦߋ߫ ߞߊߘߌߤߊߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߓߊ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߤߊߕߌߔ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ߦߊ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]