ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߡߊߣߎߟߊ߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲
ߞߍ߬ߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߝߎߜ߭ߊ߲߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߐߕߏ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1919 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߆ ߘߓߊ߬ߕߊ 1919 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1919 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫, ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߁߉߁߉ ߘߕߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߙߥߊߟߑߔߌ߲ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬ (߁߈߇߈-߁߈߈߀) ߠߎ߬ ߕߍ߫[߁].

ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߡߊ߬.

ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߏ߬ߦߊߟ ߍ߯ߙ ߞߑߙߊߝߕ ߝߊߞߑߕߏߙߋ߫ ߓ.ߌ.߂ ߙߏ߬ߦߊߟ ߍ߯ߙ ߝߐ߯ߙߛ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߫


ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃\߁߉߁߉ ߟߊ߫߸ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲߫ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߔߊߛ ߘߋ߬ ߞߌߓߍߙ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߓߊߜ߭ ߟߊ߫. ߦߙߐ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߘߌ ߞߐߕߊߟ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߝߐ ߟߋ߬ ߡߵߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߌߢߍ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߊߝߑߜ߭ߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߡߊߣߎߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߔߋߛ߭ߊ߬ߥߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈ ߡߊ߬. ߛߊ߯ߦߙ ߖߌ߬ߐߙߖ ߙߎ߯ߛ-ߞߋߔߍߟ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߟߐ߯ߙߘ ߗߍߟߡߛߑߝߐ߯ߙߘ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊߝߑߜ߭ߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߓߊߜ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߋߛ߭ߊ߬ߥߊ߫ ߢߊߞߍߟߌ ߝߣߊ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߆ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߏ߲߬ߕߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߊߝߑߜ߭ߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߝߑߜ߭ߊ߲ ߁߀߀ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߃߀߀ ߜߘߍ߫ ߖߐߞߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߈ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߃߁ ߠߎ߫ ߖߐߞߌ߫. ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߘߐ߫ ߛߊߞߤߛ ߟߋ߬.

ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ߫ ߜߌߟߌ߲ ߤߊ߲ߘߑߟߋ ߔߊߖ ߝ߭ߌ߭\߁߅߀߀ (Handley page v/1500) ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏߦߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߓߎߟ. ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߋ߬ ߊߝߑߜ߭ߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߣߐ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߞߎߛߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߊ߲߲ߘߐߕߊ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲߬ߧߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߝߣߊ߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߏ߬ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫߸ ߔߐߣߌ߲ (ߟߌߝ߭ߙߎ߬ ߛߑߕߍߙߑߟߌ߲ߣ «ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߥߏߘߌ») ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߝߙߋߞߋ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߌߡߌߙߊ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬. ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߘߐߡߊ߬ߣߊ ߤߊߡߌ߲ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬ «ߟߊ߬ߛߌ߰ߖߌ߬ߘߐ» ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߌ߲ߘߌ߬ߦߊ߫. ߓߐ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߙߥߊߟߑߔߌ߲ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߁߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߈ ߠߊ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊߝ߭ߎߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߐߥߛߊ߬ ߔߊߛ ߘߋ߬ ߞߌߓߍߙ ߞߕߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ߫ ߛߙߊ ߟߊߟߐ߬ ߊߝ߭ߎߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߢߍ߫. ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߓߊ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊߖ߭ߙߌߛߑߕߊ߲߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߣߴߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߦߋ߲߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߂] (en) ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߕߊ
  2. http:en.wikipedia.org/third anglo-afghan war 1919