ߦߌߟߡߊ:ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߙߎߞߌ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫:

( ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ ߝߋ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲ ߝߍ߬). ߒ߬ߓߊ߬߸ߒߠߋ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߟߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬،ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߙߌߞߌ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊ߲ ߝߍ߬ ،ߣߴߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߏ߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫،ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߗߡߍ߬ ߘߐ߫ ߓߌ-ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߊ߲߬. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ߬ ߝߟߐ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ…. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬،ߒ ߕߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߞߏ ߡߊ߬،ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߥߙߌߞߌߣߍ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߕߟߋ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߐ߫،ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊߦߌ ߘߐ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߌ߬߸ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߥߊߟߌߡߐ߯ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߟߐ߲߫،ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊߞߏ ߡߊ߬،ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲߲߫ ߠߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߋ߬ߞߋ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫،ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߟߌߞߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߝߐ ߘߌ߫،ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߥߙߎߞߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫،ߏ߬ ߛߋߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߟߊ߬ߛߣߍ ߞߐ߫،ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߢߍߕߊ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߘߌ߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ߏ߬ ߛߋߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ ߘߏ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߋ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫. ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߍ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߖߐ߬ߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߤߊ߬ߕߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߦߋ߫߸ߞߵߊ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߞߍ߫߸ߞߵߊ߬ ߜߍߡߊ߲߫ ߝߐ߫،ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߘߌ߫. ( ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ ߝߋ߲ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬) ߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߢߎ߬ߡߊ߬ ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߢߎߡߊ߫ ߟߐ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߢߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫،ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߥߙߌߞߌ ߦߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫:ߊ-ߖߘߍ߬ߓߊߟߏ، ߋ-ߖߘߍ߬ߘߊ߲ߘߊ،ߌ-ߖߘߍ߬ߝߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߐ،ߍ-ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲( ߞߟߍ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߐߞߏ ߡߊ߬،ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߘߛߍߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫،ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߖߘߌ߫ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߫ ߖߘߌ߫߸ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߖߘߌ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߣߴߊ߬ ߢߍߕߊ߮ ߟߋ߬ ߛߌߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߘߞߋ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߐ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫:ߒ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߌ ߕߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߢߌ߲߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬:﴿ ߛߎ߫ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߕߍߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߘߎ߰ߕߟߊ " ߘߎ߱ ߓߘߊ߫ ߕߟߊ߫،( ߟ. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬)ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߛߎ ߟߊ߫ ߞߏ߭ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߕߟߊ( ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߕߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߫ ߕߟߊ،ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ ߡߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

ߞߐߜߍ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊߛߋߢߊ߫ ߝߏߌ߫ ߕߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.